Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta "Mans novads tautas deju rakstos" Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000001 īstenošanu.

Projekta mērķis:
1. Popularizēt tautas deju tradīcijas.
2.Veicināt novadā kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm

Projekta realizācija ir ilgtermiņa ieguldījums turpmāk, nodrošinot iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, parādot, ka viņu iniciatīvas, aktivitātes un vēlmes apkārtējā sabiedrībā tiek ņemtas vērā un atbalstītas. Realizējot projektu tiek piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.

Projekta ietvaros tiks veikta 10 komplektu tautu tērpu un 10 komplektu deju apavu izgatavošana Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam “Kust i Kust”, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un noslēgto līgumu. Lai izvēlētos pretendentus Baltinavas novada dome 2016.gada 11.aprīli izsludināja iepirkumu „Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam” ID Nr. BND 2016/8, saskaņā ar PIL 8.2pantu, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu tautas tērpu un deju apavu piegādei: 1.daļai - tautas tērpi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA “MUDURI”, reģ. Nr. 40003487368, adrese: Tallinas iela 40-4, Rīga, LV-1001,ar piedāvāto līgumcenu 6522,60 euro; 2.daļai - tautas deju apavi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA “ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, adrese: E.Birznieka Upīša iela 23, Rīga, LV-1011, piedāvāto līgumcenu 520,00 euro.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 8521,06 euro. ELFLA finansējums sastāda 7668,95 euro, pašvaldības finansējums 852,11 euro.
Projekta realizācijas laikā tiks 2 semināri novada iedzīvotājiem un deju kolektīva “Kust i Kust” dalībniekiem par Ziemeļlatgales tautu tērpu vēsturi, identitāti, izpēti, tērpu aušanas tradīcijām un viena lekcija deju kolektīva dalībniekiem par tautu tērpu pareizu kopšanu, tīrīšanu, glabāšanu, nēsāšanas kultūru.
Projekta vadību nodrošina projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante Irēna Kaša Baltinavas novada jauniešu deju kolektīva vadītāja, konsultante tautas tērpu audentitātes nodrošināšanai un semināru vadīšanā Iveta Gabrāne Ziemeļlatgeles tautas tērpu darinātāja, projekta grāmatvede Inga Ločmele - Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas termiņš 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1.maijs

 

Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā” Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005 realizāciju.

Projekta mērķis: veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu.

Lai bērni varētu savu brīvo laiku pavadīt drošā, radošā un interesantā vidē, ir paredzēts izveidot rotaļu laukumu Baltinavas vidusskolas teritorijā, uzstādot tajā karuseli, smilšu kasti, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņu, rotaļu mājiņu un rotaļu kompleksu vilcieniņa formā, kā arī 2 atpūtas solus un 2 atkritumu urnas. Ikvienai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērnu vispārējā attīstībā – sportiskā, prāta spēju, motorikas, līdzsvara utt. attīstīšanā. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tiks ierīkots žogs. Uz šo laukumu varēs nākt jebkurš bērns kopā ar vecākiem, lai svaigā gaisā lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Plānots projekta sasniegtos aktivitāšu rezultātus papildināt iesaistot bērnus un vecākus veidot "Sajūtu taku" no vietējiem dabas materiāliem (čiekuri, akmeņi, smilts utt), tādejādi rosinot bērnos atbildības sajūtu par apkārtnes sakopšanu un pilnveidošanu, ieinteresējot bērnus iepazīties ar apkārtējo dabu un Latvijas dabas bagātībām. "Sajūtu takas" ierīkošanai Baltinavas vidusskola organizēs bērnu vecāku brīvprātīgo darbu.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.

Lai izvēlētos līguma izpildītāju Baltinavas novada dome 2016.gada 11.aprīlī izsludināja iepirkumu saskaņā ar PIL 8.2pantu "Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā" ID Nr. BND 2016/7. Izvērtējot iesniegtos piedāvājums 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu SIA "MK Dizains", re'ģ. Nr. 45403024800 par līgumcenu 9368,00 euro (bez PVN), vai 11 334,68 euro (ar 21% PVN), kas saskaņā ar Nolikuma kritērijiem, bija zemākā līgumcena.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11 334,68 euro. ELFLA finansējums sastāda 10 201,20 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1 133,48 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante Ilze Ločmele Baltinavas vidusskolas metodiķe, projekta grāmatvede Inga Ločmele Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas laiks 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1. augusts.

 

 

2017.gada 27.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par biedrības “Balvu Teātris” projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000008 “Svaigā gaisā” apstiprināšanu.

Projekta realizācija sniegs iespēju Balvu novada iedzīvotājiem izmantotu jaunu brīvā laika pavadīšanas veidu - lietot āra bibliotēku. Balvu pilsētas skvērā tiks izvietoti grāmatu "būrīši", kuros būs brīvi pieejama dažāda satura literatūra. Šos izdevumus bērniem, jauniešiem, vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājiem būs iespēja lasīt Balvu pilsētas skvēra zonā pret Balvu Centrālo bibliotēku.

Šajā zonā tiks izvietoti divi plaši zviļņi. Uz zviļņiem bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem būs iespēja ne tikai lasīt izdevumus, bet arī nodarboties ar citām aktivitātēm svaigā gaisā - spēlēt spēles, lietot Wi-Fi, mācīties, atpūsties u.c.. Šāda veida brīvā laika pavadīšana ir inovācija Ziemeļlatgales reģionā. Šie netradicionālie risinājumi veicinās veselīga un saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī popularizēs nemateriālo kultūras mantojumu.

Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2017.gada septembrim.

 

Uzņēmums SIA “AMATI projekts” ir realizējis projektu Nr.16-07- AL19-A019.2101- 000007 “Lielformāta tekstilaudumu apdruka un radošā mārketinga pakalpojums”, par summu EUR 13 503,75 no kuras EUR 9 452,62 ir publiskais finansējums.

Projekta mērķis ir iegādāt ražošanai nepieciešamās iekārtas- digitālo lielformāta griezējploteri, šūšanas/izšūšanas šujmašīnu un datortehniku - ar kurām ir iespējams radīt lielformāta reklāmas un izšūšanas produktus.

Uzņēmums īpaši lepojas ar to, ka šāda līmeņa iekārtas ir vienīgajiem Ziemeļlatgalē un Ziemeļvidzemē, spējot būtiski kāpināt tā konkurētspējību gan vietējā, gan reģionālajā tirgū (Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva). Plotera drukas platums ir 1,6m, kā arī tiek izmantotas 8 tinšu eko-solventa krāsas, kas ļauj sasniegt maksimālo drukas kvalitāti visiem radītajiem produktiem. Iegādātās iekārtas ļauj vienīgajiem šajā reģionā apdrukāt melnu vai tumšu materiālu ar visdažādākajām krāsām.

Iegādātā izšūšanas šujmašīna un datortehnika ļauj radīt izcilas kvalitātes personalizētus dizaina un atpazīstamības produktus. Iegādātās iekārtas efektīvais izmantošanas laiks ir vismaz 10 gadi un tas papildina uzņēmuma rīcībā jau esošos darba instrumentus un iekārtas, kas ļaus realizēt ikviena klienta prasības īpaši augstā kvalitātē. Pateicoties jauniegūtajām iekārtām, uzņēmums ir ne tikai nostiprinājis pozīcijas vietējā tirgū, bet plāno to aktīvi palielināt tuvākajos reģionos.

 

 

 unnamed8unnamed4unnamed4-PAKALPOJUMI

 

Kārlis Mieriņš IK ir realizējis projektu Nr.16-07-AL19-A019.2102-000003, projekta nosaukums "Transports bioloģiskās produkcijas tirdzniecībai", par summu EUR 23 235,53 no kuras EUR 18 588,42 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta mērķis bija iegādāties transporta līdzekli ar refrižeratoru, lai tiešajā tirdzniecībā realizētu bioloģisko lauksaimniecības produkciju, kura saražota Kārlis Mieriņš IK un I.K. "Mieriņš un Dēli" saimniecībās. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts Renault Master kravas transports ar refrižeratoru, kas atbilst PVD prasībām atdzesētas pārtikas pārvadāšanai.

Notikumu kalendārs

loader