SIA "Body Esthetic"ir realizējis projekta „SIA "Body Esthetic" darbības paplašināšana”, projekta Nr. 2017/AL19/2/A019.21.01/7, 1.posmu – telpu vienkāršotā atjaunošana.
     Projekta mērķis:
1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai - izveidot 2 procedūru telpas, sanitāro mezglu klientiem un nodrošināt pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 1 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 33554.66 EUR , projekta 1. posma attiecināmās izmaksas 12621.66 EUR.
Projekta kopējais publiskais finansējums: 23488.26 EUR, projekta 1.posma publiskais finansējums 8835.16 EUR.
Projekta 1.posma rezultātā veikta vienkāršota telpu atjaunošana un pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Balvos, Ceriņu ielā 4.

Projekta realizācija turpinās – tiks iegādāta ultraskaņas liposakcijas aparāts ar statīvu.

 

      Baltinavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējai attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1 rīcības ‘Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir realizējusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2201-000003 „Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana”.
Projekta kopējās izmaksas ir 11520,47EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums – 10187.66EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - 1332,81EUR apmērā.
    Projekta mērķis ir realizēt valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu jeb vadlīniju mērķi- veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē. Kultūras mantojums un kultūras daudzvei

 

dība ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts teritorijas attīstības nosacījumiem. Projekts paredz izstāžu telpas modernizāciju, kurā varēs nodrošināt sabiedriski nozīmīga un reprezentatīva piedāvājuma veidošanu par Baltinavas novada vēsturi un attīstību, tādejādi popularizējot Latvijas kultūru raksturojošās vērtības gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem, radot pozitīvu tēlu par Baltinavas novadu, cilvēkiem un nemateriālo kultūras mantojumu.
      Projekta īstenošanas rezultātā ir ar mūsdienīgām tehniskām ierīcēm aprīkota un atjaunota muzeja izstāžu zāle. Ir veikts telpas sienu un griestu remonts, ierīkots kvalitatīva apgaismojums izstāžu izgaismošanai un uzstādīta gleznu, fotogrāfiju piekāršanas sistēma.
     Modernizējot izstāžu telpu paveras plašāka iespēja vizuāli modernāk iepazīstināt apmeklētājus ar Nacionālā muzeja krājuma materiāliem. Mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoša izstāžu zāle dos iespēju eksponēt arī citu muzeju izveidotās ceļojušās izstādes, vietējo un Latvijas novadu mākslinieku, amatnieku darbus. Kvalitatīva apgaismojuma ierīkošana ļaus uzlabot izstāžu kvalitāti, radot interesi vietējos apmeklētājos, gan tūrisma pakalpojuma ņēmējos.
Izstāžu telpas atjaunošanas darbus veica SIA HELDIG.

Antra Keiša

 

 

 

      Viļakas novada muzejs īsteno Leader projektu Nr.16-07—AL19-A019.2206-000009 “Muzejs nākotnei-nāc un pēti”. Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 eiro, no kuriem 4993,93 eiro ir publiskais finansējums. Pašvaldība  projektam nodrošināja līdzfinansējumu un sedza neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi . Projekta kopējā summa pavisam ir 7402,97 eiro. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.

            Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu un inventāru, lai dažādotu kultūras, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Viļakas novada muzejā. Projekts sastāv no vairākām aktivitātēm- iegādāties jaunu muzeja aprīkojumu un inventāru- plauktus, vitrīnas, podestus un stendus, kā arī dažādot muzeja aktivitātes- izveidot divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas un sadarbībā ar Skolēnu vecāku biedrību un biedrību “Vecāku klubiņš” noorganizēt pasākumus. Aktivitātēs jāiekļauj arī muzeja  pasākumu dažādošana- izstāde un izglītojošais pasākums.

            Muzejs projekta laikā ir iegādājies jaunu aprīkojumu un inventāru. Visās muzeja ekspozīcijās ir nomainītie vecie skapji un vitrīnas pret jaunajiem. Muzeja ekspozīcijas papildinātas ar jaunam vitrīnām, podestiem un stendiem. Jauna aprīkojuma un inventāra iegāde sekmē Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Katra vitrīna un podests ir  paredzēti muzeja krājuma eksponēšanai, kuri aizsargā pret ārējās vides iedarbību. Ekspozīcija “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” ir pārveidota visvairāk- ekspozīcijas aprīkojums un inventārs ir nomainīts pilnībā.

             Muzejs iegādājies divus skārienjūtīgos datorus. Ar datoriem tika papildinātas divas muzeja ekspozīcijas- “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” un “Viļakas vēsture laikmeta griežos”. Skārienjūtīgajos datoros un pārskatāmi ievietota svarīgākā informācija gan par Viļakas novada vēsturi, gan muzeja krājumu. Ekspozīcijas  “Viļakas vēsture laikmeta griežos” datorā ir ievietota informācija par Viļakas novada vēsturi. Katrs apmeklētājs var brīvi apskatīt sev interesējošo informāciju par kādu no novada pagastiem vai Viļakas pilsētu.  Vēsture tiek atspoguļota gan vecās un jaunās bildēs, gan dokumentos un dažādās atmiņās. Savukārt ekspozīcijā “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” datorā ir iespējams atrast nelielu informāciju par katru priekšmetu, kurš atrodas ekspozīcijā. Apmeklētājs iepazīst katra priekšmeta nozīmi un lietošanu, kā arī uzzina no kurienes tieši konkrēts priekšmets ir nonācis muzeja krājumā.

            Muzeja vērtības un bagātības ir tās krājums. Katrs muzejs uzņem savā īpašumā dažādus vēsturi un kultūru raksturojošos priekšmetus, kurus nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Līdz sim muzeja krājuma priekšmeti tika izvietoti novecojošos plauktos. Līdz ar projekta īstenošanu muzejs iegādājies jaunus plauktus krājumam. Ar jaunu plauktu palīdzību muzeja krajums tiks pilnvērtīgi saglabāts. Muzeja krājums tagad būs labi pārredzams un kopjams, tam arī ir izstrādāts jauns muzeja krājuma topogrāfiskais plāns. Ilgu laiku par muzeja krājuma telpu kalpoja muzeja garāžas telpa, kura atradās muzeja krājums, taču diemžēl šaja telpā nebija praktiski neviena plaukta kur uzglabāt priekšmetus. Ar projekta realizāciju muzejs ir sakārtojis vēl vienu muzeja krājuma telpu.

            Vairāku mēnešu garumā projekta  īstenošanas laikā notika dažādas aktivitātes. Kopā ar projekta sadarbības partneriem “Skolēnu vecāku biedrība” un biedrību “Vecāku klubiņš” organizējām pasākumus. Sadarbībā ar biedrību “Vecāku klubiņš” tika noorganizēta māla apstrādes darbnīca Viļakas PII audzēkņiem, savukārt kopā ar “Skolēnu vecāku biedrību” organizējām pasākumu Viļakas pamatskolas audzēkņiem par viduslaiku Viļaku.

            Projekta laikā tika atklāta jauna muzejpedagoģiskā programma “Muzeja priekšmets- ceļš līdz izstādei un ekspozīcijai”. Līdz ar krājuma telpu modernizāciju varēja īstenot šo programmu, kurā bērni aktīvi iepazina muzeja krājuma, katram bija iespēja paņemt rokās kādu no priekšmetiem un to apstrādāt. Programmas noslēgumā katram bērnam bija iespēja piedalīties izstādes veidošānā.  Tiks atklāta vēl viena muzejpedagogiskā programma “Mana vieta novada vēsturē”, kur katrs bērns iepazīst savu lomu novada vēstures veidošanā un attīstīšana.

            Projekta laikā tika izveidota izstāde “Viļaka un tā apdzīvotība ezera krastos”. Daļa izstādes materialu atradās uz jauniem projekta stendiem, kuri arī turpmak kalpos kā neatņemama ekspozīciju un izstāžu sastāvdaļa. Projekta laikā paredzēts arī izglītojošs pasākums skoleniem par II. Pasaules karu.

            Projekta sekmīga īstenošana nodrosinās pilnvērtīgu muzeja krājuma saglabašanu un nodrošinās muzeja apmeklētājiem daudz pieejamāku informācijas iegūšanu par Viļakas novada vēsturi un kultūru. Projekta rezultātā tiek nodrosināta aktīva ekspozīciju iepazīšana līdzdarbojoties izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiek nodrošināta sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana muzeja krājuma telpās, kā arī Viļakas novada iedzīvotaju iesaiste muzeja izstāžu veidošanā.

            Lielu paldies sakām: Viļakas novada domei, Viļakas novada domes tehniskajai nodaļai, biedrības “Vecāku klubiņš” priekšsēdētājai L.Šneperei, biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” valdes loceklei I.Rēvaldei, Viļakas pamatskolas direktorei A.Ločmelei, skolotājiem un skolēniem, pedagoģei, keramikei I.Kadiķei,  uzņēmumam Sia “Kotiņi” īpašniekam A. Ločemelim un šoferītim Aigaram.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa

 

 

 

 

      Viļakas Romas katoļu draudze ir realizējusi Leader projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija". Ir sasniegts projekta mērķis: restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes baznīcas divus vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma pieejamību sabiedrībai un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un nostiprinot sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt vietējā un reģionālā līmeņa kultūras pasākumus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošināja Viļakas novada dome no pašvaldības 2017.gada budžeta.
     Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem SIA “Glassica” un restauratoram Andrim Kļavniekam par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 


 

   Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”, Nr.16-07-AL05-A019.2204-000001 tika uzrakstīts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2016.gadā.

   Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

    Realizējot izstrādāto projektu  tika sasniegti tā izvirzītie mērķi :Atjaunot sliktā stāvoklī esošo parka estrādi, veidot skatītāju solu rindas, izveidot bruģētus gājēju celiņus, labiekārtot parka teritoriju. Veicināt Rugāju novada tēla pievilcību, kultūras un tūrisma procesu attīstību novada teritorijā.

   Rugāju novada iedzīvotājiem aug vajadzības pēc kultūras iespējām laukos un parka teritorija ar estrādi ir viena no galvenajām pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek vērienīgi pasākumi, kur bieži uzstājas gan mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā pazīstami mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra izrādes. Mūsu parku labprāt apmeklē arī tūristi, to iecienījuši kāzinieki utt. Parkā  notiek arī novada vidusskolas pasākumi, kura ir mūsu lielākais sadarbības partneris novadā. Taču iepriekšējā parka estrāde celta jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ , laika apstākļu un Vārnienes upes palu iespaidā tā bija sliktā stāvoklī. Tika izstrādāts projekts vairākās kārtās parka labiekārtošanai. Pirmajā kārtā tika paredzēta esošās dēļu grīdas nomaiņa un estrādes deju laukuma palielināšana. kā arī dziedātāju pakāpienu pārbūve. kura tika realizēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tālāk bija jāveic otrā un trešā kārta, kas paredz skatuves daļas izbūvi, zem skatuves ierīkotas divas palīgtelpas. Bija paredzēts papildināt,  pārveidot un atjaunot esošās skatītāju rindas, ierīkot bruģētus gājēju celiņus, noklāt pie parka esošo stāvlaukumu ar šķembām, uzcelt divas tualetes, kas arī projekta realizācijas laikā tika paveikts. Pēc projekta realizācijas labiekārtotais parks ilglaicīgi kalpos kā pasākumu un atpūtas vieta Rugāju novada un Ziemeļlatgales novadu iedzīvotājiem. Labuma guvēji no šī projekta būs apmeklētāji vairākos tūkstošos. Projekta veikšanas rezultātā ir uzcelta estētiski pievilcīgāka estrāde, kas labi iekļaujas esošajā ainavā.

   Kopējās projekta izmaksas sastāda 55 893,26 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 46 192,78 eiro. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 45 000 eiro no attiecināmajām izmaksām. Rugāju novada domes līdzfinansējums 10893,26 eiro apmērā.

    Paldies Balvu rajona partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu parka teritorijas labiekārtošanā. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

     Informāciju par projektu sagatavoja  Rugāju novada domes kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

  

   

Notikumu kalendārs

loader