Realizēti plānotie būvdarbi projektā Nr. 16-07-AL19-AO19.2203-000001 “Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”, kā arī iegādīti koku stādi un iestādīti vietās, kur veidojot jauno trasi, tie ir nepieciešami, lai apzaļumotu teritoriju, kā arī iegādāti jauni koka soli un galdi, kas izvietoti pa teritoriju. Līdz 2017.gada beigām SIA “Amati projekts” izgatavos mārketinga materiālus: brošūru un pastkartes, kas būs pieejamas dabas parkā, Viļakas muzejā un tūrisma informācijas centrā, kā arī tiks prezentēti tūrisma izstādēs.

     Ir sasniegts projekta mērķis: Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu ikvienam interesentam, paplašinot un modernizējos slēpošanas (skriešanas un nūjošanas) trasi un piedāvājot jaunu iespēju – tenisa spēlēšanu, labiekārtojot teritoriju ar atpūtas koka galdiem un krēsliem un veicot teritorijas apzaļumošanu.
    Slēpošanas trašu pārveidi un atklāta tenisa laukuma izveidi veica SIA “ArhiProf” – iepirkuma rezultātā uzvarētājfirma. Tā būvdarbus uzsāka jau 2016.gada decembrī, lai būtu laiks veiktajiem zemes darbiem nosēsties un sablietēties. Darbus veikt pirms termiņa traucēja vēlais pavasaris un lietainā vasara. Bet, neskatoties uz dabas apstākļiem, projektā plānotie būvdarbi ir realizēti. Par jauno pakalpojumu (slēpošana, skriešana, nūjošana un tenisa spēlēšana) interesēties pie Balkanu dabas parka vadītājas Vijas Kuļšas. Dabas parkā nodarbošanos sev var atrast ikviena vecuma grupa ikvienā gadalaikā. Aicinām atpūsties, sportot un svinēt svētkus Balkanu dabas parkā!
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vija Kuļša

 

 

 

 

 

 

    

 

    Vairāk nekā pirms gada tika uzsākts darbs, lai Viļakas novada Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim taptu jauni tautastērpi. Nu projekts ir noslēdzies un ansamblis var priecāties par 10 Ziemeļlatgales tautastērpu komplektiem, kuri ļaus uzlabot ansambļa sniegumu (īpaši festivāla “Baltica” un Dziesmu svētku skatēs, kurās viens no kritērijiem ir arī ansambļa vizuālais tēls) un piesaistīt jaunus dalībniekus, jo tagad ir pietiekams tērpu daudzums.

                                                                

    Jaunie Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa tautastērpi darināti Ludzas Amatnieku centrā, to tapšana bija iespējama, pateicoties Viļakas novada domes atbalstam un piesaistītajam līdzfinansējumam LEADER projektā “Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim” (Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000005). Kopējās projekta izmaksas ir 3955,00 Eur, no tām publiskais finansējums 3559,50 Eur.

    Tautastērpu komplektu atjaunošanas vajadzība ansamblim radās, jo līdzšinējie tērpi bija vairāk nekā 25 gadus veci – villaines gatavotas 20. gs. astoņdesmitajos gados un sākotnēji bijušas pagasta kora lietošanā, krekli un brunči tapuši deviņdesmitajos gados, bet kā jostas izmantotas arheoloģiskās Daņilovkas kapulauka parauga jostas, kas nebija atbilstošas etnogrāfisko tērpu (galvenokārt 19. gs. beigas) perioda nosacījumiem. Jauno tērpu tapšanā, pateicoties bagātīgajam materiālam par Šķilbēnu un vispār Ziemeļlatgales etnogrāfisko tērpu dažādību, izmantota iespēja darināt tērpu komplektus tā, lai katrai ansambļa dalībniecei veidotos unikāls tērps – tapuši trīs dažādu Šķilbēnu rūtaino brunču varianti, divi celoto jostu varianti, divi villaines saspraušanai izmantoto burbuļsaktu varianti, divi galvasautu varianti un katrai sievai citādāks krekla elementu un izšuvuma variants, tāpat ansamblim nu būs jaunas, baltas villaines un jaunas mežģīņu raksta tautiskās zeķes.

   Pašu tērpu tapšana bija tikai viens posms no visām ar projektu saistītajām aktivitātēm. Gada laikā sadarbībā ar biedrību “Latgolys Producentu Grupa” un biedrības “Latgolys Studentu centrs” folkloras kopu “Ceidari” īstenotas vēl citas Ziemeļlatgales tradicionālajai kultūras veltītas aktivitātes – 2016. gada 3. decembrī Šķilbēnu pagasta Rekovā notika “Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki “Dzīdat, meitas, kū gaidat!””, kuros gan tika iepazīta šīs puses tradicionālā dziedāšana, gan prezentēts izdevums “Škilbanu sīvas” un videoklips “Es apsieju lynu dryvu”, gan arī svinēta ansambļa jubileja. Šī gada rudenī ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Upītes Tautas namā, piesaistot tradicionālās dziedāšanas pasniedzēju Zani Šmiti, notika dziedāšanas meistarklases, bet novembra sākumā ansambļa dalībnieces viesojās Ludzas Amatnieku centrā, lai tērpu speciālistes un centra vadītājas Līgas Kondrātes vadībā iepazītos ar jaunajiem tērpiem un jo sevišķi pievērstu uzmanību Ziemeļlatgales tautastērpu valkāšanas niansēm. Sievas noklausījās centra vadītājas stāstu par tērpu tapšanu, pētīja par Ziemeļlatgales tērpiem pieejamos materiālus un mācījās pareizi ģērbt jaunos tautastērpus.

    Ikvienam interesentam jaunos Šķilbēnu ansambļa tautastērpus būs iespēja klātienē redzēt šī gada 3. decembrī, kad rīta svētajā Misē Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas iedegs pirmo Adventa sveci un Mises dalībniekiem veltīs dziesmu. Tāpat tērpi turpmāk būs redzami ansambļa uzstāšanās reizēs gan novada pasākumos, gan citos pasākumos pārējā Latvijā un, protams, arī nākamā gada vasarā notiekošajā Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Edīte Husare

Foto: Edīte Husare

        


       Pabeigti projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” ietvaros paredzētie Balvu novada kapsētu labiekārtošanas darbi.


      Projekta ietvaros veiktās darbības:
sakārtoti kapsētu žogi:
o Balvu pagastā – Salmaņu kapsētā,
o Bērzpils pagastā - Golvaru, Līdumnieku un Saksmales kapsētās,
o Krisjāņu pagasta – Runcenes un Kaupiņu kapsētās,
o Kubulu pagasta – Tutinavas kapsētā,
o Tilžas pagastā - Tilžas kapsētā,
o Vectilžas pagastā - Ranguču un Sudarbes kapsētās,
o Vīksnas pagastā - Egļukalna un Čāgu kapsētās.
• atjaunoti kapsētu krusti: Kurnas-Silaciema, Romūkstu un Tutinavas kapsētās;
• atjaunoti kapsētu zvanu torņi - Dukuļevas un Tutinavas kapsētās;
• uzstādītas 40 gab. bultveida norādes uz kapiem.

Kapsētu labiekārtošanas darbus veica SIA “Vidzemes Būvnieks”, bultveida norādes izgatavoja un uzstādīja SIA “Kvēle-R”..

Projekta kopējā summa - EUR 38 178,45, tajā skaitā 90% publiskais finansējums (Eiropas Savienības finansējums un valsts budžeta finansējums) – EUR 34 360,60 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 817,85.

Projekta vadītāja Irēna Začeva

   

 

    Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī  apstiprināja Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

    Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), publiskais finansējums EUR 44 999,99 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi). Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2017.gada 31.oktobrim.

    Projekta Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana” ietvaros, saskaņā ar veikto iepirkumu, strādāja SIA “WARSS+”. Būvuzraudzību veica  I.K. ”Vilhelms Pužulis”, autoruzraudzību veica SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa”.

     Projekta īstenošanas laikā tika veikti demontētās ēkas atjaunošanas darbi – ēkas nesošo konstrukciju izbūve un restaurācija, ēkas fasādes restaurācija, atjaunošana, ēkas jumta konstrukciju restaurācija un seguma atjaunošanas darbi, kā arī ēkas interjera restaurācija. Uzsvars arhitektūras atjaunošanas darbu laikā tika likts uz tradicionālo materiālu un darba metožu pielietošanu, lai saglabātu ēkas autentiskumu.

     Šis kultūrvēsturiskais piemineklis ir ļoti nozīmīgs vēstures liecinieks, jo daļa konstrukciju saglabājušās kopš 18.un 19.gadsimta. Bēržu kapu kapličas atjaunošana ir vērtīgs ieguldījums kulltūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

 Projekta vadītāja Sandra Vigule

    

 

 

 

 

 

 

Realizēts projekts „Pansionāta Balvi ezera krasta labiekārtošana” - Slēgtā tipa lapenes uzstādīšana.

Projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000002

Projekta īstenotājs: Biedrība „Vienlīdzība” un Balvu novada pašvaldība
Būvuzņēmums: SIA VESKOR
Projekta kopējas izmaksas: 6371.32 EUR
t.sk. piesaistītais publiskais finansējums – 5734.19 EUR;
Balvu novada pašvaldības finansējums – 637.13 EUR.

Projekta realizācijas termiņš: 20.10.2016.-20.10.2017.
Projekta vadītāja: Tatjana Valujeva
Projekta mērķis: Projekts “Balvu ezera krasta labiekārtošana” ir sabiedriska labuma projekts, jo projekta rezultāti būs pieejami visiem Balvu novada iedzīvotājiem, tagadējiem un iespējamiem pansionāta klientiem, Pansionāta “Balvi” ārzemes atbalstītājiem un draugiem. Projekts veicina Pansionāta “Balvi” sociālas aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, Projekta realizēšana – darbs vietējiem uzņēmējiem. Balvu ezera krasta labiekārtošana uzlabos Pansionāta “Balvi” pievilcību klientiem un sadarbības partneriem, pozitīvi ietekmēs brīvā laika pavadīšanas un tūrisma vidi.
Balvu ezers - Balvu iedzīvotāju lepnums, paliks arī par Pansionāta "Balvi" iedzīvotāju lepnumu, ar kuru var lepoties draugiem no Latvijas un pasaules malām.

Teksts un foto:biedrības Vienlīdzība
valdes priekšsēdētājs Jānis Aukstars
valdes loceklis, projektu vadītāja Tatjana Valujeva

 

Notikumu kalendārs

loader