Z/s “Alefrons” īpašnieks Alvis Circens ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000004 “Augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmuma izveide”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 17933.00. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 12553,10.
    Projekta mērķis: radīt jaunus, kvalitatīvus produktus, jaunas darbavietas, sadarbojoties ar vietējiem augļu un dārzeņu audzētājiem, kā arī piemājas dārzu īpašniekiem un sniegt pakalpojumus ābolu sulas ražošanā. Būs pieejamas gan pasterizētas, gan nepasterizētas sulas.
No saviem izaudzētajiem augļiem un dārzeņiem būs iespēja spiest sulu, kura tiks uzpildīta parocīgos Bag in box 3l un 5l maisos ar kasti kā arī pildīta klientu piedāvātajā tarā. Pārstrādātos ābolus kvalitatīvā un garšīgā sulā, ieviest vietējos veikalu plauktos, kuri būs pieejami katram klientam.
Mērķa sasniegšanai tika iegādātas sekojošas iekārtas: Hidrauliskā sulu spiede100 P2, Augļu mazgātājs-smalcinātājs SA 200, Pasterizators PA 180, divas tvertnes sulu uzglabāšanai 200l un 400l, divi pārliešanas sūkņi Euro 20, Filtrēšanas sistēma DN 25.

Projekta vadītājs: Alvis Circens

                        

   

 

        

 

     Biedrība Futbola klubs "Balvu vilki" īstenojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla iniciatīvas" , LEADER + 1.kārtas projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000013 "Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi".

     Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums futbola tiesnešiem, lai atvieglotu viņu darbību spēļu laikā, kā arī varētu analizēt viņu darbību spēļu laikā. Kopējās projekta izmaksas 11 286.54 Eur, publiskais finansējums 10 157,89 Eur.

Gints Grīslis
FK „Balvu vilki” valdes priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, rīcība 2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana projekts "Mans novads tautas deju rakstos" Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000001 tuvojas noslēgumam.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt novadā kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, šajā sakarā projekta ietvaros tika plānots seminārs deju kolektīva “Kust i Kust” dalībniekiem par Ziemeļlatgales tautu tērpu vēsturi, identitāti, izpēti, tērpu aušanas tradīcijām. Šo semināru vadīja Iveta Gabrāne Ziemeļlatgales tautas tērpu darinātāja. Iveta Gabrāne iepazīstināja dalībniekus ar Ziemeļlatgales tautu tērpa vēsturi, uzsverot, ka ir arheoloģiskais un etnogrāfiskais tautu tērps,  pastāstīja ka sieviešu tautu tērpam ir raksturīgs garš linu auduma krekls, aizdarei lieto nelielu saktiņu vai lentīti, raksturīgi izteikti rūtaini vai svītraini brunču audumi. Jaunavas vainagus darināja no sarkana tūka vai vadmalas, tos izrotāja krāsainām stikla zīlītēm. Ziemeļlatgales novada jaunavu galvas rotas bija sarkani, ar sīkām pērlītēm greznoti vainagi. Pērlīšu izšuvums vainagā asociējas ar augu motīviem. Latgales sievu galvas rota bija galvas auts - balts, dvielim līdzīgs, smalkos rakstos austs linu audekla gabals. Galvas auta rotājumam galos izmantoja izšuvumu. Latgalē valkāja īsos un garos galvas autus un to garums noteica sējuma veidu. Lai kāds būtu sējuma veids mati pilnībā tika paslēpti zem galvas auta. Raksturīgas  vilnas rakstainās zeķes. Dalībnieki ar lielu interesi klausījās Ivetas Gabrānes stāstījumu, iesaistījās diskusijās.

Otrā semināra temats bija tautas tērpa nēsāšanas kultūra, tautu tērpa pareiza kopšana, tīrīšana, glabāšana. Ar šo tematu dalībniekus iepazīstināja kolektīva “Kust i Kust” vadītāja Irēna Kaša. Kolektīva vadītāja uzsvēra, ka stingri jāievēro auduma īpatnības un tērpa tīrīšanai jābūt saudzīgai, tāpat nekādā ziņā nedrīkst mazgāt baltos kreklus kopā ar krāsainām drēbēm, vislabāk ja vispār krekls tiktu mazgāts pilnīgi atsevišķi. Tāpat vadītāja uzsvēra, ka katrs dalībnieks būs atbildīgs materiāli par uzticēto tautas tērpu. Irēna Kaša atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem un paskaidroja dalībniekiem, to kas viņus interesēja.

Paldies  Ivetai Gabrānei un Irēnai Kašai par novadītajiem semināriem un deju kolektīva dalībniecei Zandai Keišas par tautu tērpa demonstrējumu.

Ir piepildījies tautu deju kolektīva “Kust i Kust” ilgi lolotais sapnis – beidzot ir savs tautu tērps!

Teksts: S.Tabore

Foto: S.Tabore, I.Gabrāne

 

                                   

 

 

    

 

    Ar LEADER projekta Nr. 16-07-AL19.2101-000017 atbalstu tika realizēts Ingas Brūveres projekts „Sia Pilami dibināšana un koka rotaļlietu ražošanas uzsākšana”. Projekta mērķis bija dibināt jaunu uzņēmumu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību PILAMI, iegādāties ražošanas iekārtu un nodrošināt jauna inovatīva,kvalitatīva produkta ražošanu, izmantojot vietējos resursus, kā arī radīt un uzturēt jaunu pilna laika darba vietu.Projekta publiskais finansējums 7072,80EUR un privātais finansējums 3031,20 EUR. Jaundibinātais uzņēmums projekta ietvaros iegādājās ciparvadības (CNC) frēžmašīnu. Tā tiks izmantota koka rotaļlietu ražošanas procesā. Ar šo iekartu iespējams izfrēzēt ar augstu precizitāti vissdažādākās kontūras un urbumus. Sia Pilami ražos ekoloģiskas, mīlīgas, neparasta dizaina rotaļlietas ar augstu pievienoto vērtību no oša un bērza koka. Tās paredzēts realizēt gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū.

 

 

Biedrība "Olūts” ir sasniegusi savu izvirzīto mērķi – ierīkot jaunu, labiekārtotu rotaļlaukumu pagasta bērniem un veiksmīgi īstenojusi projektu , Nr.16-07-AL19-A019.2206 - 000014, un tagad Bērzkalnes ciema centrā ir rotaļu laukums bērniem – “”Nāc rotaļzemē ciemoties!””, projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4729.83 (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro 83 centi), saskaņā ar noteikumiem Eiropas lauksaimniecības fonds sedz 90% no attiecināmajām izmaksām Balvu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā. Projektu vada biedrības valdes locekle Skaidrīte Saleniece.
Mēs šodien esam atbildīgi par to, lai mūsu bērni augtu laimīgi, sakoptā un drošā vidē. Jaunais rotaļlaukums ir pieejams visiem pagasta bērniem, vecākiem, un tas veicina veselīgu dzīves veidu, jo projekta ietvaros tika pasūtīti un izgatavoti dažādi daudzfunkcionāli koka rotaļu laukumu komplekti ( 2.gab.) kuros ir kāpnes, rāpšanās sienas, smilšu kaste, virves, šupoles (2.gab.) utt. Bērniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt veselīgi, radoši un svaigā gaisā, attīstot savas fiziskās dotības. Bērni var netraucēti rotaļāties tuvu savām mājām. Piekļuvei uz rotaļu laukumu, tika izveidots bruģa celiņš. Projekta mērķauditorija ir Bērzkalnes pagasta bērni. Vasaras mēnešos šo mērķauditoriju papildinās arī bērni no dažādām Latvijas pilsētām, kas garos vasaras mēnešus savas brīvdienas pavada mūsu pagastā pie vecvecākiem. Šo rotaļu laukumu un bruģa celiņu izmanto arī bērni no Bērzkalnes PII. Bērniem tiks organizētas talkas laukuma sakopšanai, kuru mērķis ir darbaudzināšana. Projekta realizācijas rezultātā ir daudz ieguvēju , jo jaunais rotaļu laukums efektīvi izskatās kopējā pašvaldības ainavā.
Projekta ietvaros ir bruģēta celiņa izbūve, minētos darbus kvalitatīvi veica SIA “Veiks”.Kā arī rotaļlaukuma aprīkojuma komplekta izgatavošana un uzstādīšana – minētos darbus kvalitatīvi veica SIA “Kalna Nami” .
Lai arī saulīte mūs 1.jūnijā īpaši nelutināja un vējš centās aiznest projām svētku balonus, tas mums netraucēja būt kopā rotaļu laukuma “Nāc rotaļzemē ciemoties!” atklāšanā.
Mūsu pulkā prieku ienesa bērni un Nezinītis , kurš uzdeva klātesošajiem milzum daudz jautājumu, bet bērni ir gudri - zināja visas atbildes, Nezinītis visus pacienāja ar garšīgām konfektēm. Liels paldies viņam....paldies visiem....
Projekta vadītāja Skaidrīte Saleniece

         

Notikumu kalendārs

loader