Uzņēmums SIA „Veiks” ir realizējis ELFLA projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000010, projekta nosaukums - „Kokapstrādes ceha modernizēšana jaunu produktu radīšanai” pirmo kārtu par summu 3121.80 EUR, no kuras 2185.26 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt vienu jaunu pilna laika darba vietu, saglabājot divas esošās, ko piedāvās pirmspensijas vecuma personai vai ilgstošam bezdarbniekam, veicinot konkurētspēju un ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Par projektā paredzētajiem pirmās kārtas līdzekļiem, SIA “Veiks” ir iegādājies vienpadsmit jaunus instrumentus: lāzerprojekcijas nivelieri; četras akumulatora skrūvmašīnas; trīs ķēdes zāģus; Virzuļkompresoru; Skaidu nosūcēju un figūrzāģi.
   Lāzerprojekcijas nivelieris nepieciešams vispārceltnieciskajos darbos un dažādu koka būvju un konstrukciju uzstādīšanai. Akumulatora skrūvmašīnas, ķēdes zāģi un figūrzāģis ir neatņemami galdnieku un būvgaldnieku darba instrumenti. Virzuļkompresors un skaidu nosūcējs tiks lietoti, lai apkalpotu esošos darbagaldus un pneimatiskos instrumentus.
   Projekta otrās kārtas ietvaros tiks veikta ražošanas ēkas un laukuma atjaunošana par summu 47657.79 EUR, no kuras 32814.74 EUR ir publiskais finansējums. Tiks nomainīti esošie koka logi pret plastikāta logiem, atjaunots jumta segums un apgaismojuma sistēma, daļēji atjaunots laukuma esošais asfalta segums.
   SIA „Veiks” pamatdarbības veidi ir ēku būvniecība, kas sevī ietver saimniecības ēkas, nojumes, atpūtas/brīvdienas mājas, jumtu un fasāžu rekonstrukcijas, iekštelpu kosmētiskos remontus, būvniecības projektu izstrādāšana, un galdnieku darbi.
   Pēc projekta abu kārtu īstenošanas tiek plānots ražot un piedāvāt saliekamos koka tipveida elementus, kas ļaus izvēlēties dažādu būvju (šķūnīši, nojumes, mantu glabātuves u.c.) vēlamos izmērus. Mainoties vajadzībai, tos iespējams gan pagarināt, gan saīsināt, gan viegli pārvietot uz citu vietu. Tos būs iespējams salikt pa vienu dienu, atsevišķus modeļus salikt varēs arī pats klients. Kā arī tos būs iespējams transportēt ar vieglās automašīnas piekabi, tādējādi padarot produktu pieejamāku un lētāku.

 

  

 

 

    Pateicoties Balvu rajona partnerības atbalstam, LRAC “Rasas pērles” noslēgušās "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam Nr 16-07-AL19-A019.2201-000013 “Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošana LRAC "Rasas pērles".
Projekta mērķis bija ierīkot autostāvvietu ārpus atbalsta centra iežogotās teritorijas un ierīkot augļu koku dārza iežogojumu LRAC "Rasas pērles” augļu koku un ogulāju dārzam, kuru veiksmīgi īstenojām.
Projekta kopējās izmaksas bija EUR 13 928,00. Publiskā finansējuma daļa sastāda EUR 12535,20 , bet līdzfinansējumu EUR 1392,80 piešķīra Latvijas Bērnu fonds. 
2007. gadā, projektējot no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centru, atsevišķa, ārpus iežogotās teritorijas autostāvvieta netika projektēta ierobežotā finansējuma dēļ.Tika plānots, ka darbinieku un klientu automašīnas atradīsies centra iežogotajā teritorijā, kurā faktiski notiek klientu un darbinieku kustība. Klientu drošības garantēšanai auto stāvlaukums bija jāpārvieto pirms iebraukšanas centra teritorijā, jo gan personāla, gan preču piegādātāju, gan klientu ievietotāju transportlīdzekļiem vietas pietrūkst, tehnikas pārvietošanās rada apdraudējumu bērnu dzīvībai, jo viņi lielākoties nespēj izvērtēt riskus.Automašīnu atrašanās centra teritorijā ļoti ierobežo vietas platību, kurā klientiem organizēt fiziskas aktivitātes, kas īpaši sarežģīti ir pie liela klientu skaita. Bet viens no svarīgiem vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācijas posmiem ir fizisku aktivitāšu nodrošināšana dusmu un agresijas adekvātai izreaģēšanai. Tagad bērni varēs braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai skrituļot , vizināties ar ragaviņām vai slēpot visos gadalaikos droši.
Kopš 2010. gada centram ir savs sakņu un augļu koku dārzs, kuros klienti tiek iesaistīti darba terapijā.Centra kopējā zemes platība no 5,18 ha, tā lielākā daļa bija neiežogota,tāpēc, neskatoties uz aizsargpasākumiem, augļu koku dārzu katru gadu izpostīja zaķi un stirnas; tas katru gadu 50% apjomā bija jāatjauno. Rezultātā, izņemot jāņogas,upenes un avenes, mēs nevarējām piedāvāt saviem klientiem svaigus ķiršus un plūmes, ābolus un bumbierus no pašu dārza. Bet augļi ir ļoti svarīgi veselīgas pārtikas nodrošināšanai īpaši bērniem.
Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarējusī firma SIA RUFS no Gulbenes darbus, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, veikusi kārtīgi un atbildīgi, nododot objektu 1 mēnesi ātrāk nekā bija paredzēts. Lielu atbalstu projekta realizācijas gaitā esam saņēmuši no vietējās Rugāju novada pašvaldības vadības un būvvaldes.
LRAC "Rasas pērles" ir vienīgais atbalsta centrs Latgales reģionā, kas realizē valsts programmas vardarbībā cietušu bērnu un pilngadīgu personu rehabilitācijā. Lielākā daļa klientu mērķa grupu, īpaši jaunieši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, nāk tieši no bijušā Balvu rajona novadiem- Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas. Sniedzot pakalpojumu pēc iespējas tuvāk cietušo dzīvesvietai, sakārtojot teritoriju pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, mēs nodrošinām valsts nostādnes realizāciju ģimenes pilnvērtīgas funkcionalitātes atjaunošanā. Savukārt harmoniska ģimenes vide ir garants pilsoniski atbildīgas un sabiedriski aktīvas vietējo iedzīvotāju kopienas izveidei, kas piedalās vietējās teritorijas attīstības problēmu risināšanā .


Projekta vadītāja un fotogrāfiju autore Ilze Andža,
LRAC “Rasas pērles” valdes locekle

 

 

 

      Ar patiesu prieku un gandarījumu jāatzīst, ka Rugāju novadā ir vairāki pašdarbības kolektīvi un gandrīz katrā otrajā ģimenē ir kāds, kas ņem dalību mūsu novada pašdarbības kolektīvos. Diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visus kolektīvus nodrošināt ar jauniem, tīkamiem tērpiem, tāpēc tiek meklēti risinājumi, kā to izdarīt ar projektu palīdzību. Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" rīcībā 2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Projekta „TAUTAS DZIESMA UN TAUTU TĒRPS KOPĀ ROKU ROKĀ 30 GADUS” Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000003 realizācijas mērķi tiek īstenoti:iegādāti jauni tautu tērpi 14 sievu tērpu komplekti un 4 vīru tērpu komplekti Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim.20.maijā notika ansambļa 30 gadu jubilejas pasākums, kurā tika prezentēti jaunie ansambļa tērpi. Ar šiem tērpiem tika sagādāts patīkams estētiskais baudījums apmēram 80 skatītājiem. Jaunie tērpi kopā ar dziedātajām tautas dziesmām šajā pasākumā popularizēja nemateriālo kultūras mantojumu. Uzņemot pasākuma video norisinājās ansambļa darbības digitalizācijas un dokumentēšanas darbi.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 4836,49 EUR ar PVN. PVN sastāda 839,39 EUR.Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par ši projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 3597,39 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 10%- 399,71 EUR un PVN atmaksa 839,39 EUR.
Paldies Balvu rajona partnerībai un LAD, kurI projektā saskatīja mūsu būtisku vajadzību pēc ši projekta realizācijas. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakam Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam 10% apmērā. Projekta realizācijai pašvaldība neņēma aizņēmumu Valsts kasē, bet veica par saviem līdzekļiem.


Informāciju par projektu sagatavoja Rugāju novada kultūras nodaļas un projekta vadītāja Gunta Grigāne

 

 

Biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” realizēja projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000006 „Ziemeļlatgales tautas tērpu izgatavošana Upītes bērnu folkloras kopai”, kura ietvaros tika uzšūti divpadsmit jauni meiteņu tērpi un divpadsmit jauni puišu tērpi. Upītes bērnu folkloras kopa tagad ne tikai skaisti dzied, dejo un muzicē, bet ļoti skaisti izskatās. Projekta kopējās izmaksas EUR 8997,46.  Publiskā finansējuma projekta daļa sastādīja EUR 8097,71, bet līdzfinansējumu EUR 899,75 piešķīra Viļakas novada dome.

Projekta mērķis: pagatavot autentiskus Ziemeļlatgales etnogrāfiskos tērpus, kas ietērps Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekus, kuri popularizēs Ziemeļlatgales nemateriālo kultūru - dančos, rotaļās un dziesmās.

Projekta vadītājs: Andris Slišāns

 

 

 

 

Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot modernās tehnoloģijas skatuves aprīkojumā tiks dota iespēja pilnveidot Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu. Šis aprīkojums ir nozīmīgs katrā organizētajā pasākumā.
Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, iegādāts un uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, kulises, kas rada pievilcīgu skatuvi un dod iespēju organizēt kvalitatīvākus pasākumus, līdz šim skatuvei tos nebija. Pēc šāda aprīkojuma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visu nepieciešamo iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam ir izdevies iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu. Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un darba iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā.
Rodoties iespējai 2016.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts Nr. 2016/AL19/1/A019.2206/7, “Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā" Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" rīcībā 2.6.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasākumiem, gan skolas pasākumu 

 

dalībnieku vajadzībām. Taču mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā aprīkojuma nepieciešamībai.
Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiemiedzīvotājiem.
Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis sasniegts- iegaādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums Lazdukalna saieta namā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19511,25 ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda EUR 16125,00. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 14512,50. Rugāju novada domes līdzfinansējums 10% apmērā sastāda EUR 1612,50, kā arī PVN EUR 3386,25, ko maksā pašvaldība.
Paldies Balvu rajona partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu skatuves aprīkojumā. Lai iegādātais aprīkojums kalpo ilgi un uzlabo mūsu kultūras organizācijas apstākļus. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.


Rugāju novada domes kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

 

      

Notikumu kalendārs

loader