Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2016.gada 23.februārī saņēmusi informāciju no Zemkopības ministrijas par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka jau pavisam drīz tiks izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana atbilstoši stratēģijā noteiktajām rīcībām. Paredzams, ka projektu iesniegumu pieņemšana sāksies aprīlī, par konkrētiem datumiem informācija tiks publicēta biedrības mājas lapā un vietējā laikrakstā Vaduguns. Pirms projektu iesniegumu pieņemšanas, biedrība „Balvu rajona partnerība” rīkos informatīvos seminārus Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, lai konsultētu potenciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu u.c. jautājumiem.

Domājot par projektu idejām, aicinām iepazīties ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, kurā noteikts kādās rīcībās tiks izsludināti projektu konkursi un kā projekti tiks vērtēti biedrībā „Balvu rajona partnerība”.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” saka lielu paldies visiem, kuri iesaistījās stratēģijas izstrādes procesā, aizpildīja aptaujas anketas, piedalījās darba grupās, semināros un aktīvi izteica savu viedokli! Novēlam veiksmīgu projektu ideju īstenošanas procesu!