Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Bērzpils vidusskola ir neliela lauku skola, kurā mācās nedaudz vairāk par 100 skolēniem. Neskatoties uz mazo skolēnu skaitu skolā darbojas trīs deju kolektīvi. Visi trīs kolektīvi ar labiem rezultātiem piedalījās atlases skatēs un divi kolektīvi piedalījās Dziesmu un deju svētkos Rīgā. LEADER projekta ietvaros dejotāji tika pie jauniem tērpiem - Ziemeļlatgales tautu tērpiem. Projekta rezultātā  1.-4.klases  dejotājas priecāsies par  jauniem austiem vilnas svārkiem , blūzēm un saktiņām. 1.-4.klases puiši  dejos skaistos baltos kreklos ar jauniem lakatiņiem.

Lasīt tālāk ...

Medņevas pagasts ir viens no vislatviskākajiem Latgales pierobežas pagastiem ar bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām. Folkloras kopa „Egle” ir nodibināta, lai pārmantotu, saglabātu un nodotu vidējai un jaunākajai paaudzei šo unikālo vēsturisko mantojumu un veicinātu sadarbību starp novada, republikas un ārvalstu pašdarbības kolektīviem.

Projekta Nr. 11-07-LL04-LA13203-000006 „Tautu tērpu iegāde folkloras kopai „Egle”  darba izpildītājs un piegādātājs - biedrība „Ludzas Amatnieks” par kopējo summu 6107.00 Ls . Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi-  10% apmērā līdzfinansējums no Viļakas novada domes 611.00  Ls. Tautu tērpu pasūtījums  no biedrības „Ludzas Amatnieks” ir izpildīts savlaicīgi, pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē. Pretenziju un iebildumu nav.

Lasīt tālāk ...

Šogad, pateicoties Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbalstītajam projektam ‘’Tautu tērpu un akordeona iegāde Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopai ‘’Soladnī’’ (projekta Nr. 11-07-LL04-L413203-000002), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’ ietvaros, Briežuciema pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopai „Soldanī’’ tika iegādāti jauni 16 tautu tērpu komplekti un akordeons folkloras kopas vajadzībā.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties dotajai iespējai un izsludinātajam LEADER projektu konkursam izvirzīju mērķi – ar projekta palīdzību iegādāties Rugāju tautas nama zālei krēslus, jo tā bija nepieciešamība numur viens gan nama, gan skolas pasākumu dalībnieku ērtībai un vajadzībām. Ik katru gadu mums nenoliedzami ir bagāta kultūras dzīve ar daudzveidīgiem pasākumiem. Aizvien vairāk izjutām nepieciešamību pēc digitālajām klavierēm, kuras paver daudzas iespējas pilnveidot un bagātināt mūsu dziedāšanas pasākumus , ne tikai tautas namā, bet arī parkā , baznīcā un citos izbraukuma koncertos Ejot līdzi laikmetam arī mums gribas strādāt ar inovatīvām darba formām.

Lasīt tālāk ...

Novembrī noslēdzās Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošabas teritotijā” 6..rīcība “kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana” projekts “Saglabāsim brīvības cīnītāja piemiņu” Nr.10-07-LL04-L413203-000004.

Projekta mērķi: veicināt sadarbību stap sieviešu biedrību "Vaivariņi", Baltinavas pašvaldību un Baltinavas vidusskolu; audzināt jauniešos patriotisma jūtas; godināt Brīvības cīņās kritušos karavīrus.

Lasīt tālāk ...
Lapa 10 no 13