Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Biedrība „Mēs pasaulē” īstenoja projekta numurs: 11-07-LL04-L413203-000023 „Es dziedu Latvijā”. Projekta mērķis – sašūt skatuves tērpus Rugāju dāmu vokālajam ansamblim. Projekta kopējās izmaksas ir 900,00 Ls, projektu 100 % apmērā finansēja ELFLA, biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Lasīt tālāk ...

Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība,, SAIME”,pateicoties ELFLA atbalstam, realizēja projektu Nr.11-07-LL04-L413203-000009 ,,Skani mana tautas dziesma”.

Projekta mērķis ir iegādāties datortehnikas, video un audio aparatūru, lai veicinātu sabiedrības interesi par kultūras mantojumu Vectilžā, uzlabojot dzīves kvalitāti, sekmējot pieejamību kultūras vērtībām visiem pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas un to pārmantojamību.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” 4.kārtā īstenoja divus projektus – „Lai mana balstiņa skanēja tālu” un „Deju apavu iegāde TDK „Cielaviņa””.

Projekta „Lai mana balstiņa skanēja tālu” mērķis - nodrošināt radošākus un kvalitatīvākus Kubulu pagasta ģimeņu biedrības organizētos un vadītos pasākumus. Projekta kopējās izmaksas 962,62 Ls, Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums 90% - 866 Ls, biedrības līdzfinansējums 10% - 96 Ls. Projekta ietvaros tika nopirkti 3 radiomikrofoni – divi galvas mikrofoni un viens rokas mikrofons.

Lasīt tālāk ...

Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir labiekārtot un aprīkot Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saietu namu, ieviešot moderno tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu pielietojumu pagasta kultūras dzīvē, kas pilnveidos Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu, kā arī uzlabos darba apstākļus Lazdukalna kultūras dzīvē.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Upītes jauniešu folkloras kopa” realizēja Leader projektu Nr. 11-07-LL04-L413202-000028 „Skaņu aparatūras komplekta iegāde”. Ir iegādāta skaņu pults, mikrofoni un tumbas. Iegādātais skaņu aparatūras komplekts ir kompakts un mobils, viegli pārvietojums, tāpēc jauniešiem būs iespējams rīkot plašākus kultūras pasākumus un koncertus, kā arī būs iespējams rīkot Ziemeļlatgales danču vakarus telpās un brīvā dabā. 

Lasīt tālāk ...
Lapa 8 no 13