Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Aizvadītā gada nogalē Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde izvērtēja biedrības „Austrumvilki” projektu Nr.13-07-LL04-L413201-00009 „Daudzfunkcionālās ģērbtuves izveidošana atpūtas un sporta pasākumu nodrošināšanai” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts guva pozitīvu vērtējumu un tā rezultātā tika uzstādīta daudzfunkcionāla ģērbtuve Balvos pie slidotavas Ezera ielā 3.

Lasīt tālāk ...

Realizēts projekts Nr. 13-07-LL04-L413201-000015 "Tīrai un sakoptai dzīvestelpai" Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetniekos. Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" sasniegusi mērķi un sakopusi atpūtas vietu ap dīķi, un labiekārtojusi tā apkārtni.
Projekta kopējās izmaksas - EUR 3443,35, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts - EUR 3099,01, līdzfinansējumu 10% apmērā EUR 344,34 nodrošināja Rugāju novada dome.

Lasīt tālāk ...

Balvu novada Kubulu pagastā realizēts projeksts Nr. 13-07-LL04-L413201-000011. SIA Līdumi – Osīši iesniedza projekta pieteikumu, ar nosaukumu „„Līgokrasts” teritorijas labiekārtošana tūrisma aktivitāšu attīstībai Ziemeļlatgalē.” Līdz šim, SIA Līdumi – Osīši savas darbības paplašināšanas nolūkos bija uzsākuši tūrisma objekta izveidi. Darbības rezultātā, tika uzdcelta brīvdienu māja, kura tiek labiekārtota un prasa ievērojamus ieguldījumus. Lai uzņēmums pēc iespējas ātrāk spētu uzsākt darbību un sniegt pakalpojumus “Līgokrasts” īpašumā, nepieciešami ieguldījumi īpašuma teritorijas labiekārtošanā, kas arī motvēja pieteikties projektu konkursā.

Lasīt tālāk ...

Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" īstenoja projektu Nr.13-07-LL04-L413201-000014 "Bērnu rotaļu laukuma"Sienāzītis izveide Saipetniekos". Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3557,18, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums - EUR 3201,46. Rugāju novada domes līdzfinansējums ir 10 % - EUR 355,72 apmērā.

Projekta mērķis - izveidot bērnu rotaļu laukumu un iegādāties bērnu rotaļu laukuma komplektu ar kombinētām dārza šūpolēm, karuseli, sviru šūpolēm, bērnu rotaļu mājiņu, strītbola groza komplektu un lapenīti. Līdz šim Saipetnieku muzejā nav bijis pieejams rotaļu laukums, ko varētu izmantot bērni pēc skolas brīvajā laikā un atpūtas dienās kopā ar ģimenēm.

Lasīt tālāk ...

Biedrība Motosporta klubs „Motokruīzs” ir realizējusi Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413202-000010 „Treileru parka izveide Viļakas novadā”. Pateicoties motosporta entuziastam Ērikam Eizānam 2009.gadā tika nodibināta biedrība, kuras mērķi ir motosporta popularizēšana, motosporta attīstības veicināšana Latvijā; jauniešu iniciatīvu veicināšana, jauniešu piesaiste motosportam un aktīva brīvā laika pavadīšana; motosporta un kultūras pasākumu organizēšana; sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām; motosporta kluba integrācija starptautiskajā apritē.

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 10