Jauniešu centru izveide un attīstība

Lazdukalna ģimeņu biedrība ”Saulīte” no 04.03.2015. – 01.06.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000002 „Jauniešu interešu-iniciatīvu centra ”Kopā” materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma papildināšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 497.00. No projekta kopējām izmaksām 90% - EUR 447.30 ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums, pašvaldības līdzfinansējums 10% - EUR 49.70.

Lasīt tālāk ...

Rugāju novada dome no 10.12.2014. - 28.04.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr.14-07-LL04-L413201-000006 „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība”. Projekta ietvaros tika iegādāts iebūvējamo virtuves mēbeļu un elektrotehnikas komplekts Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes”.

Lasīt tālāk ...

Aktīvo un radošo jauniešu biedrība ,,Spiļka" realizējusi Leader projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000011 ,,Soliņu iegāde- jauniešu sporta vides labiekārtošanai". Projekta kopējā summa ir EUR 1490. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 1341. Projektam līdzfinansējumu ( EUR 149) un PVN izdevumus sedza Balvu novada pašvaldība.

Projekta ietvaros tika pasūtīti un izgatavoti 5 āra soliņi. Soliņi izgatavoti no izturīga, noturīga pret laika apstākļu ietekmi, materiāla (priede), sēdvirsmas un atzveltnes līstes biezums ir 45mm, soliņiem ir cinkotas metāla kājas, tās iecementētas zemē. Soliņu garums 2 m.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Mēs pasaulē" sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Balvu rajona partnerību Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktās 4.rīcības "Jauniešu centru izveide un attīstība" ietvaros īstenoja projektu Nr.14-07-LL04-L413201-000005 "Sporta aprīkojuma iegāde Rugāju novada jauniešiem".

Projekta mērķis bija uzlabot Rugāju novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitāti, veicināt jauniešu interesi par sportu un aktīvu atpūtu, nodrošinot jauniešus ar sporta aprīkojumu brīvā laika pavadīšanai.

Lasīt tālāk ...

Rugāju novada dome no 10.12.2014. - 02.04.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr.14-07-LL04-L413201-000010 „Fotoefekts". Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība". Projekta rezultātā Rugāju novada Eglaines pamatskolā tika iegādāta kvalitatīva digitālā spoguļkamera „Canon EOS 700D". Projekta kopējās izmaksas sastāda 576,00 EUR vērtībā. LAD finansējums sastādīja 90% - 428,43 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām un nodokļu izmaksas sastāda 147,57 EUR.

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 4