Jauniešu centru izveide un attīstība

Projektu nr. 11-07-LL04-L413201-000003 par centra izveidi realizēja Rugāju novada dome. Projekta kopējās izmaksas ir 6702,10 Ls, attiecināmo izmaksu summa - 5494,00 Ls, Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējums- 4944,18 Ls. “Sasniegtie rezultāti un ieguvumi sabiedrībai: ir veikta Rugāju novada vidusskolas piebūves vienkāršota renovācija, līdz ar to iegūta izremontēta un labiekārtota nodarbību telpa, palīgtelpas, iekārtots psihologa un karjeras speciālista kabinets.

Lasīt tālāk ...

Šī gada 26.maijā biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa" saņēma Lauku atbalsta vēstuli par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais Leader projekts nr. 11-07-LL04-L413201-000004 “Sanitārā mezgla izveide pasākumu apmeklētājiem”. Projekta nepieciešamība: 2010.gadā biedrība ar Viļakas novada domi ir noslēgusi nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumu līdz 2020.gadam par ēku Akas laukumā 1, Upītē, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, par 3 telpu izmantošanu ar kopējo platību 151,2 m2.

Lasīt tālāk ...

No 2011.gada aprīļa līdz oktobrim Balvu novada pašvaldība realizēja projektu nr. 11-07-LL04-L413201-000002 „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde un uzstādīšana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai novada jauniešiem”. Mērķis - radīt iespējas jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, iemaņas, prasmes fotografēšanas, filmēšanas, projektu rakstīšanas jomā; aizpildīt jauniešu brīvo laiku ar radošām aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Projekta priekšvēsture: 2006.gadā Balvu 2.pamatskolā (toreiz vidusskolā) tika izveidots jauniešu klubs "Erudīts", kurš visus šos gadus ir aktīvi darbojies. 2007.gadā skolā tika atklāta kluba mājvieta - par projekta līdzekļiem skolā tika izremontēta telpa intelektuālo spēļu "Kas? Kur? Kad?" un "Brein - rings" treniņiem, pateicoties sadarbībai ar uzņēmējiem un citiem atbalstītājiem tika iegādāts atskaņotājs, televizors, mēbeles.

Kluba komandas, kurās darbojas gan skolēni, gan skolotāji un vecāki, katru nedēļu trenējas kluba telpās. 2011.gadā kluba darbība ir paplašinājusies, jo Balvu pamatskolas un Balvu 2.pamatskolas apvienošanas rezultātā ir radies daudz vairāk interesentu.

Lasīt tālāk ...
Lapa 4 no 4