Uzņēmums SIA “VITAI” ir realizējis ELFLA projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000008, projekta nosaukums “Vietējo resursu izmantošana kamīnmalkas ražošanai”, par summu EUR 13150.00, no kuras EUR 9205.00 ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir jau esošā pakalpojuma - kamīnmalkas ražošanas attīstīšana un jaunu pakalpojumu radīšana, to realizēšana tirgū, un kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšana, izveidojot vienu jaunu pilna laika darba vietu nesen reģistrētajā uzņēmumā.

Par projektā paredzētajiem līdzekļiem, SIA “VITAI” ir iegādājies jaunu malkas skaldāmo iekārtu PALAX POWER 70S, kas papildinās jau esošo. Jaunās iekārtas iegāde ļaus uzņēmumam sagriezt un sašķelt malku par 4 m³ dienā vairāk. Ar šo iekārtu var strādāt arī cilvēks bez ieprikšējās pieredzes un bez izglītības, t.i. no sociālās atstumtības pakļautās riska grupas. Uzņēmums efektīvi izmanto vietējos resursus, iepērkot dažādu izmēru slapjo malku, kā arī šogad sākuši tīrīt arī aizaugušās zemes un meliorācijas grāvis, veidojot tīru vidi sev apkārt.

No konkurentiem SIA “VITAI” kamīnmalka atšķiras ar kvalitāti un dabisko koka krāsu, jo tiek žāvēta dabīgi, bez papildus izmaksām. Jaunais malkas skaldītājs ir darbināms gan ar elektrību, gan pārvietošanas gadījumā arī ar degvielu no traktora. Tas aprīkots ar zāģēšanas ripu, kura veido arī vizuāli pievilcīgu pagali, kas ir būtiski eksportam. Uzņēmums plāno ar kvalitatīvas produkcijas piedāvājumu piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, atklāt jaunus tirgus kamīnmalkas tirdzniecībai. 

Katra gada nogalē ir ierasts atskatīties uz aizvadīto gadu, izvērtējot tajā paveikto, atceroties būtiskākos notikumus, kā arī ar entuziasmu raudzīties uz Jauno gadu, kurā plānot jaunus izaicinājumus un ar tiem saistītās aktualitātes.

Biedrībai “Balvu rajona partnerība” šis ir bijis bagāts gads. Bagāts gan darbos, gan emocijās, gan arī dažādu izaicinājumu pārvarēšanā.

2016. gada sākumā biedrībā sāka darboties jauna stratēģijas vadītāja, kā arī neilgi pēc tam, biedrība pārcēlās uz jaunām un daudz plašākām telpām – Tautas ielā 1, tam visam pa vidu, mijoties ar 1. LEADER projektu kārtas izsludināšanu un iesniegto projektu izvērtēšanu.

Pavisam kopā, pirmajā kārtā tika iesniegti 97 projekti, no kuriem 77 atbilda vietējās rīcības grupas stratēģijai un tika nosūtīti uz izvērtēšanu Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldē Gulbenē.

Šobrīd no LAD esam saņēmuši informāciju par 11 apstiprinātiem uzņēmējdarbības un 21 sabiedriskā labuma projektu.

2016. gadā biedrība bija viena no 8 Latvijas vietējām rīcības grupām, kas ņēma dalību starptautiskā sadarbības projektā ar Moldovu, kura pamatā bija LEADER pieejas īstenošanas un vietējo rīcības grupu ieviešana Moldovas teritorijā. Projekts sastāvēja no divām daļām – 1. daļa ietvēra sevī pieredzes apmaiņas braucienu, kad moldāvu delegācija 40 cilvēku sastāvā ieradās Latvijā, kur nedēļas garumā iepazinās ar LEADER pieeju, vietējās rīcības grupas darbības pamatprincipiem un tās izveidošanu, kā arī devās vizītēs un aplūkoja jau īstenotos LEADER projektus no iepriekšējā plānošanas perioda. Savukārt 2. daļā mēs, Latvijas delegācija, devāmies uz Moldovu, kur vairāk runājām un uzklausījām Moldovas vietējo teritoriju pārstāvju redzējumu par savas teritorijas attīstību un LEADER principu īstenošanu attīstības veicināšanai un dažādu iesaistīto pušu līdzdalību kopīgu problēmu risināšanā.

Raugoties uz nākamo gadu, janvārī tiek plānoti apmācību semināri un februārī izsludināta LEADER projektu 2. kārta.

Lai nākamis gads būtu panākumiem un iespaidiem bagātāks, biedrība “Balvu rajona partnerība” aicina biedrībā jaunus, aktīvus, darboties gribošus un uz Ziemeļlatgales teritorijas izaugsmi un attīstību motivētus biedrus!

Biedra ieguvumi, esot partnerībā:

ü  Tiesības saņemt plašāku, savlaicīgāku un precīzāku informāciju par Partnerības darbību, projektu konkursiem, semināriem un apmācībām, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

ü  Tiesības piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

ü  Tiesības kopsapulcē balsot par lēmumiem;

ü  Kandidēt un tikt ievēlētam Partnerības Pārstāvju sapulces sastāvā, kas pieņem vairumu stratēģiskos lēmumus;

ü  Iesaistīties Attīstības stratēģijas sagatavošanā un labošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, komentārus, papildināt, labot, pārliecinošāk aizstāvēt savas intereses;

ü  Iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem novadiem Latvijā, reģioniem Eiropas savienībā  un citām valstīm ( piemēram Moldovā);

ü  Iespēja saņemt informāciju par aktualitātēm, kas saistīta ar lauku kopienu attīstību;

ü  Aktīvi darboties sadarbības projektos, izstrādāt un vadīt projektus,  kā arī iesaistīties brīvprātīgo darbā dažādu sabiedrības interešu un grupu aizstāvībai;

ü  Vieglāk  un vienkāršāk atrast domu biedrus savu ideju realizēšanai.

Projekti1karta
Moldova
Moldova1
Moldova2
Jaunastelpas

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, laba griba un sapratne!

Biedrība "Balvu rajona partnerība" sveic LEADER programmas 2014. - 2020. gadam 1. kārtas 1. projektu īstenotāju!

Pašnodarbinātā persona Māris Lāpāns ir realizējis ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000014, projekta nosaukums "Skaņas un gaismas aparatūras iegāde", par summu EUR 9693,72, no kuras EUR 6785,60  ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dažādu pasākumu organizēšanā un tehniskajā nodrošinājumā.

 

Septembra beigās un oktobra sākumā no 30.09. līdz 02.10. Latgales reģionā notiks apmācības par politiskās līdzdalības iespējām un līderu spēju attīstību jauniešiem - “LĪDERIS LĪDZDALĪBAI”.

Apmācībās tiek aicināti pieteikties jaunieši no jaunatnes padomēm vai jauniešu iniciatīvu grupām vecumā no 15 līdz 22 gadiem.

 

Apmācību mērķis:

- veidot jauniešu izpratni par dažādiem līdzdalības veidiem un sniegt praktiskus rīkus politiskās līdzdalības praktizēšanai;

- attīstīt līdera spējas un spēju motivēt un iesaistīt citus jauniešus padomes vai jauniešu iniciatīvas grupas aktivitātēs;

- celt jaunatnes padomju un iniciatīvu grupu kapacitāti, sniedzot zināšanas par dalības iespējām dažādās programmās un projektos.

 

Apmācības notiks: atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)

Pieteikties apmācībām var, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu: http://ej.uz/apjaun


Pieteikšanās termiņš: 20. septembris (ieskaitot)!

 

Vairāk informācijas ŠEIT!