Iecere par kopīgu amatnieku un rokdarbu mīļotāju tikšanos Lauku partnerības “Sēlija” un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai “Kaimiņi” dzima novembra sākumā, kad dienas satumst un lauku darbi apdarīti. Sākotnējā doma bija samērā pieticīga – “Kaimiņi” varētu atvest savus amatniekus tikai drusciņu pāri “Sēlijas” robežai. Uz biedrību “Ūdenszīmes” , kas bijušajā Kaldabruņas sākumskolas ēkā pulcē radošus cilvēkus un īsteno LEADER projektu “Gaismas koka darbnīca”, aizraušanos ar amatniecību audzējot profesionalitātē un ģenerējot ienākumus gan organizācijai, gan amatniekiem, kuri šeit darbojas.
      Taču, redzot lielo interesi no abu partnerību cilvēkiem, nolēmām, ka šāds pasākums ir nopietna satura vērts. Ir nepieciešamas gan kvalitatīvas lekcijas, gan amatnieku prezentācijas, gan arī sirsnīga kopābūšana un pieredzes apmaiņa. Semināra plāns tapa gan piesātināts, gan aizraujošs, un rezultātā 14. decembrī Kaldabruņas skolā sapulcējās teju septiņdesmit cilvēki no trīs Latvijas lauku partnerību teritorijām. Sākotnējiem organizatoriem LP “Sēlija” un “Kaimiņi” pievienojās arī kupla delegācija no Balvu novada partnerības.
     Amatnieku izstādē – tirdziņā savus ražojumus demonstrēja ap 20 individuālie amatnieki un biedrības. Bija gan cimdi un zeķes, gan sīrupi, tējas un sukādes, gan ādas izstrādājumi un keramika, gan austi lakati un somas, gan filcēti apavi un pīti groziņi. Stikla un pērļu rotas, koka, čiekuru un citu dabas materiālu dekori; sojas vaska sveces un smaržīgas ziepes…Īsti riekstu un mandeļu gaņģi no izdomas bagāto cilvēku nemitīgās darbošanās dzirnavām!
      Jebkuram amatniekam ir svarīgi mācīties, augt un pilnveidoties, tādēļ piesātinātais lekciju plāns tika uztverts ar neviltotu interesi. Amatniecības centra “Rūme” koordinatore Daina Alužāne runāja par to, kā amats kļūs par biznesu. Par to, kas jāmācās amatniekam, un kur to apgūt, stāstīja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes lektore, mākslas un pedagoģijas maģistre Inta Paulsone. Ne visiem bija zināms, ka Latvijas lauksaimniecības universitātē jau trešo gadu ir atvērta fakultāte „Amatniecība un dizains“, pie tam – tajā ir 25 budžeta vietas! Ar laba iepakojuma dizaina pamatprincipiem iepazīstināja grafikas dizainere Solvita Kukle. Ar iepakojuma un izstrādājumu dizaina tapšanu visi varēja iepazīties arī praktiski – apmeklējot stikla apstrādes un kokapstrādes darbnīcas „Ūdenszīmju“ namā.
Īpašas dāvanas bija sarūpējuši arī „Kaimiņi“- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pasniedzēja Ērika Naglinska vadīja mājas tortes dekorēšanas darbnīcu, izgatavojot smalkas rozītes no īpaši apstrādātiem augļiem. Arī par Brigitas Madelānes jauko mūziku mums jāpateicas „Kaimiņu“ rūpēm.
      Balvu novada partnerība, savukārt, bija ieradusies ar īsti latgalisku dzīvesprieku un sirsnību – notika gan kopīga sadziedāšanās, gan arī semināra norišu atspoguļojums jautrā dzejā Irēnas izpildījumā.
     Katrā ziņā – diena radīja patiesu svētku izjūtu, un pilnīgu pārliecību par to, ka šādi, vairākām partnerībām kopīgi, pasākumi ir jārīko regulāri.

 Foto skatāmas:

 https://www.facebook.com/BalvuPartneriba/photos/a.1966106150358582/1966107490358448/?type=3&theater

Foto: Maruta Paidere

Ieva Jātniece
LP Sēlija izpilddirektore

  

        Tūrisma materiālos norādīts, ka Krimulda ir ideāls bāzes punkts, jo no tās varat izvēlēties desmitiem tuvākus un tālākus maršrutus, kas sākoties tieši Krimuldā. Tuvumā ir ne vien Gaujas senleja un Turaidas pils, bet arī Gūtmaņa ala, iespēja lēkt no vagoniņa, kāpt daudzajos pakalnos un arī šļūkt no tiem lejā. Norises vieta simboliski atspoguļo arī LEADER DOMUBIEDRU, DARĪTĀJU UN PARTNERU FORUMA galveno mērķi – pārdomāt, diskutēt un varbūt pat pieņemt lēmumus par tālāko darbu LEADER un SVVA īstenošanai Latvijā, kalpojot kā bāzes punkts tālākiem procesiem.

  6. un 7.decembrī VRG aktīvisti arī no biedrības "Balvu rajona partnerība" piedalīsies Ziemas Forumā Krimuldā.

  Tēmas, kurās ieskatīsimies: LEADER izmaiņas un attīstība 27 gadu laikā Latvijā un Eiropā - Sabiedrības virzīta vietējā attīstība Latvijā šodien – šajā plānošanas periodā sasniegtie rezultāti, projektu tematika - Efektīvas vietējās attīstības virzība un multifondu pieeja citās Eiropas Savienības valstīs - Vietējo rīcības grupu pieredzes stāsti – apvienošanās, tansformācija, multifondi .

 KAS MŪS SAGAIDA PĒC 2020. GADA? KĀDI NOZĪMĪGI LĒMUMI JĀPIEŅEM JAU ŠODIEN? Individuālas iesaistītās puses – vietējās rīcības grupa – nacionāls līmenis – Eiropas Savienība
Notiks divas paralēlas darba sesijas: 
A. VRG padomes locekļiem (lēmējvarai) ZIŅOJUMI UN DISKUSIJA - KĀDAS IR LĒMĒJVARAS NOZĪME UN LOMA LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANĀ? - Daudzveidīga pieeja un VRG lēmējvaras struktūra – dažāda pieredze no VRG padomes locekļiem - Lēmējvaras nozīmība LEADER septiņu pamatprincipu iedzīvināšanā .

B. VRG izpildvarai (administratīvajiem vadītājiem, koordinatoriem u.c.) ZIŅOJUMI UN DARBA GRUPAS AR PRAKTISKO PIEREDZI – KĀPĒC CITUR ZĀLE ZAĻĀKA? - Administratīvais darbs – EPSi neizzinātās iespējas, pus-automatizēti dokumentu paraugi, efektīva lietvedība - Ārējā komunikācija – sociālie tīkli, iedzīvotāju un projektu īstenotāju iesaiste un aktivizēšana - Iekšējā komunikācija – komandas veidošana, darbs ar biedriem un padomi, līderība, brīvprātīgo piesaiste 
Notiks PARALĒLĀS DARBA SESIJAS  - VAI RĪTDIEN RĪKOTIES TĀPAT KĀ VAKAR?  KOMANDAS DARBS PARTNERĪBĀS KĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS DZINĒJSPĒKS. 

 PIEKTDIENA, 7. decembris  
    Katrā no šīs dienas tematiskajiem blokiem līdztekus ekspertu ziņojumiem tiks iekļauti trīs aspekti:  (1) viedoklis vai dati par līdz šim īstenoto un pašreizējo LEADER/SVVA,  (2) priekšlikumi vai skatījums par nākotni – SVVA pēc 2020. gada, (3) viedokļu apmaiņa ar dalībniekiem (individuāla viedokļa izteikšana, balsojumi, diskusijas grupās, viena vārda reakcijas, sajūtu pozu atbildes u.c.) jautājumi un atbildes, sekmējot tūlītēju atgriezenisko saiti, diskusiju un tālāko rīcību identificēšanu. 
Foruma moderatori – Valdis Kudiņš, biedrības  „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis un Anita Seļicka, biedrības  „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore.
  
9.30 – 10.30 LEADER UN LAUKU ATTĪSTĪBA KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKĀ PĒC 2020. GADA
 Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore 
PLĀNOTAIS SVVA ATBALSTS NO ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA
 Edīte Kubuliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
 10.30 – 11.15  PLAUKSTOŠI LAUKU APVIDI - KĀ TO SASNIEGT?, T.SK. LEADER APTAUJAS REZULTĀTI   Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs
11.15 – 12.00 VIETĒJĀ LĪMEŅA PĀRVALDĪBAS SASAISTE, PAPILDINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA
 Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta vadītāja vietniece, Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja
12.00 – 13.00   LEADER atbalstu saņēmušo amatnieku un mājražotāju produkcijas izstāde
13.00 – 13.50  SADARBĪBA VIETĒJĀ LĪMENĪ UN SASKAŅOTS ATBALSTS VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM    Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos
13.50 – 14.40 KOPSAVILKUMS PAR LEADER/SVVA PIEEJAS NOVĒRTĒJUMU PAR IEGULDĪJUMU LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020. GADAM UN RĪCĪBAS PROGRAMMAS ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.-2020. GADAM MĒRĶU SASNIEGŠANĀ UN VIETĒJĀ ATTĪSTĪBĀ  Elita Benga, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece  
15.00 – 16.00  CEĻĀ UZ IDEĀLO SABIEDRĪBAS VIRZĪTO VIETĒJO ATTĪSTĪBU

 

 

Dziesma te svinīgi šalc,
Un tāds kā svētums visapkārt stīdz.
Un zieds ir tik balts,
Ka pavisam bail nest līdz.
Nolieku to vārtu staba galā
Un dzirdu balsi, kad projām eju:
„Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.”
(I. Ziedonis.)

 

 

 
     Biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF) komanda un aicina tieši Tevi būt modram, turēt acis un ausis vaļā, lai uzzinātu lauku iedzīvotājiem svarīgu informāciju. Mēs ticam, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties!  Aicinām izlasīt  metodisko materiālu, kas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem.
 Metodiskais materiāls pieejams lasīšanai šeit e-grāmatas formātā - https://goo.gl/AQ2H3B
Galvenais iemesls, kāpēc mēs uzrunājam Tevi šoreiz ir 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments!
 4. LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
 
Par pieteikšanos 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentam un citām aktualitātēm, sekojiet līdzi informācijai mūsu 
Facebook lapā - https://www.facebook.com/laukuforums/   vai mājas lapā - http://www.laukuforums.lv/ 
Lai priecīgi un līksmi šajā simtgades gadā! Visu to labāko vēlot, 
Biedrības "Latvijas Lauku forums" komanda
Latvijas Lauku forums,
LLF biroja tel. 28855427

 

 

   

      No šī gada 22.oktobra līdz 26.oktobrim Smiltenē, projekta ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros, kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu notika kārtējā aktivitāte.
     Ziemeļlatgales Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novada daiļās pārstāves, mākslinieces piedalījās un deva milzīgu ieguldījumu lielformāta mākslas darbu tapšanā. Tapa fluricējošas, 3D gleznas, kas nākošā gada pavasarī atceļos uz Ziemeļlatgali un pēc tam tiks izstādītas Smiltenes novadā kā vides objekti.
    Paldies Lībai Ločmelei, Inai Bankovai, Dinai Babānei, Antai Zeltiņai, Dacei Loginai, Līgai Ikstenai , Inesei Matisānei par izturību, radošumu, prieku, sirsnību, kas izstaroja no katra dalībnieka sirds darbojoties pie šo mākslas darbu radīšanas.
Kā arī paldies Mairai Kuprišai par izturību un radošumu šīs nometnes veiksmīgai norisei.
Paldies pedagoģēm Larisai Bernei un Ivetai Useniecei par pacietību, motivēšanu, atbalstu un padomu darbā pie brīnišķīgajiem mākslas darbiem.

Foto: Tatjana Vinogradova

Aktivitātes fotogrāfijas var skatīties šeit:

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940239456278585

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940253876277143