Šī gada 1.augustā biedrība “Balvu rajona partnerība” piedāvā iespēju esošajiem un potenciālajiem LEADER projektu īstenotājiem un Vietējās rīcības grupas biedriem piedalīties konferencē “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”. Konferences laikā notiks  īstenoto LEADER projektu prezentācijas - izstādes ar iespēju iepazīties ar jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un viņu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī skatīt un baudīt sabiedriskā labuma projektu īstenotāju piedāvātās iespējas Rugāju, Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu pagastos un lauku teritorijās.

     Īsumā atskatīsimies arī uz 15 gados paveikto, diskutēsim par iespējām un izaicinājumiem īstenojot Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju. Pateiksimies un godināsim aktīvākos Ziemeļlatgales sabiedrības pārstāvjus.

       Kontaktinformācija: pieteikties līdz 27.07.2018. pie stratēģijas administratīvās vadītājas Ilonas Džigures vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29134410

Konferencē ieeja brīva (ar iepriekšēju pieteikšanos)!

Atverot rakstu - pielikumā dienas kārtība.

 

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa  šī gada 17.jūlijā (otrdiena) rīko informatīvo dienu mājražotājiem.

Aicināti visi Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu un tuvākās apkārtnes mājražotāji, kā arī vēl jo vairāk tie, kas vēl tikai sper pirmos soļus mājražošanā vai tikai gatavojas to darīt. Kopā un daloties ar pieredzi vienmēr var vairāk.

Pasākumā var piedalīties jebkurš interesents (esošie/topošie mājražotāji).

Informatīvās dienas mērķis ir precizēt vietējo mājražotāju vajadzības un aktuālās tēmas turpmāko grupu konsultāciju organizēšanai.

Mazo ražotāju iesaistīšanās uzņēmējdarbībā. Kooperācijas veicināšana sadarbībā ar lauku konsultantu. Finansējuma piesaistes iespējas mājražotājiem.

Diskusija ar mājražotājiem par aktuālajiem jautājumiem un nepieciešamo atbalstu 2018.gada mājražotāju grupu konsultāciju ietvaros. Viedokļu uzklausīšana un tēmu formulēšana turpmākajiem pasākumiem.

Mazo ražotāju iesaistīšanās uzņēmējdarbībā. Kooperācijas veicināšana sadarbībā ar lauku konsultantu. Finansējuma piesaistes iespējas mājražotājiem.

Pēc šīs tikšanās ar mājražotājiem tiks turpināta sadarbība, rīkojot mājražotāju grupu tikšanos par mājražotājiem svarīgām un interesējošām tēmām!

Sīkāku informāciju par šo pasākumu interesēties zvanot vai rakstot: Nora Boka mob.tel. 27874785, e - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Atverot rakstu - pielikumā pasākuma afiša un programma.

Latvijas kopienu vasaras forums „Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” notiks 3. un 4. augustā Smelteros, Saunas pagastā, Preiļu novadā, lai veicinātu pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām un dažādu sektoru pārstāvjiem, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas būtību cilvēks palīdz cilvēkam.

Forums norisināsies divu dienu garumā, ietverot trīs tematiskos blokus: kontaktu veidošana, pieredzes apmaiņa, interaktīvas tematiskās aktivitātes par kopienu aktualitātēm un līdzdalību, aktīvos komandu uzdevums un kultūras un norises vietas izziņas aktivitātes.

Dalībnieku ierašanās plānota pēcpusdienā, lai arī tie pārstāvji, kuri darbojas NVO vai neformālā interešu apvienībā brīvajā laikā, spētu piedalīties, nekavējot darbu.

Pirmajā dienā dalībniekiem būs iespēja izzināt norises vietu – tās kultūru un vēsturi, bet galvenokārt, ciemā īstenotās kopienu iniciatīvas un labās prakses, kas būtu nododamas citiem kā labās prakses piemēri, ietverot gan NVO un neformālu apvienību, gan visu sektoru sadarbībā radītos labās prakses stāstus. Tāpat pirmās dienas vakarā ikvienam būs iespēja izbaudīt Smelteru viesmīlību un kultūras bagātību dančos un dziesmās.

Otrā diena ietvers dalībnieku izveidotu komandu darbošanās uzdevumos un risinājumu meklēšanu dažādiem lauku teritoriju izaicinājumiem, izmantojot dažādas līdzdalības formas. Tādejādi tiks spēcināts kopienas gars, pārliecība par spēju ietekmēt procesus un komandu saliedētība, vienlaikus izzinot, mācoties un popularizējot kopienu iniciatīvu veidošanos Latvijā.

Dalībai uz forumu tiek aicināti ne tikai Latvijas Lauku foruma biedri un sadarbības partneri, bet ikviens, kam rūp ilgtspējīga lauku attīstība, lai sekmētu sadarbību starp tiem, kas ikdienā neatrodas vienā informācijas telpā.

Kontakti:

Anita Seļicka,

biedrības „Latvijas Lauku forums”  izpilddirektore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. 28855427


Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 69 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Kopienu spēļu norisi atbalsta  Saunas pagasta pārvalde, Preiļu Bērnu un Jauniešu sporta skola, Amatnieku biedrība “Austra”, p/s “Irbītes”, z/s”Dižozols”, z/s “Miezīši, SIA „Akotehnika”.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

   Otrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas vairākās valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībās, kas paredz atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Izmaiņas atbalsta saņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumos veiktas, lai uzlabotu vietējo rīcības grupu (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu.

Izmaiņas Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 paredz, ka VRG starpposma novērtējumu var iesniegt jau šogad, ja VRG ir izpildījusi papildus finansējuma saņemšanas nosacījumus. Noteikumos tiek saglabāts iepriekš noteiktais starpposma novērtējuma iesniegšanas gala termiņš, t.i. līdz 2019. gada 1. februārim. Tāpat šajos noteikumos precizēti papildus finansējuma saņemšanas nosacījumi. Noteikts, ka publiskā finansējuma apguves rādītājs un rīcību rezultātu rādītājs ietver arī projektiem apstiprināto publisko finansējumu un apstiprinātos projektos plānotās rādītāju vērtības, jo VRG nevar ietekmēt apstiprināto projektu īstenošanu un būvniecības projekts var ilgt divus gadus.

Izmaiņas MK 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 un 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 precizē projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību vietējām rīcības grupām. Plānots, ka šie nosacījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. augustā. Izmaiņas nosacījumos paredz, ka VRG lēmumus par projektu noraidīšanu var pieņemt divu mēnešu laikā. Tāpat pagarināts ar vērtēšanu saistīto dokumentu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – desmit darbdienu laikā pēc vērtēšanas termiņa beigām. Izmaiņas paredz arī papildu pienākumu VRG informēt LAD par valsts amatpersonām, lai LAD varētu informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Šajos noteikumos veikti precizējumi, kas saistīti ar pāreju uz projektu iesniegšanu tikai LAD EPS.

Tāpat veiktas izmaiņas MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”. Paredzēts, ka turpmāk VRG lēmējinstitūcijas pārstāvji, kas tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanas procedūrā, būs tiesīgi saņemt atlīdzību par apmeklētam lēmējinstitūcijas sēdēm. Turklāt lēmējinstitūcijas vadītājs, kas izskatīs atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un kas izsniegs gala lēmumu, saņems atlīdzību par katru pieņemto lēmumu. Noteikumos arī paredzēts svītrot pienākumu VRG pārstāvjiem uzskaitīt potenciālajiem projektu iesniedzējiem sniegtās konsultācijas. Šis nosacījums praksē nav izrādījies efektīvs, jo ne visos gadījumos VRG pārstāvji var detalizēti uzskaitīt sniegtās konsultācijas, piemēram, izbraukumos vai telefonsarunās.

Plašāka informācija par grozījumiem MK 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” un 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informācijas avots: http://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/