KONFERENCE


“LEADER projekti – iespējas attīstībai un izaugsmei Ziemeļlatgalē 2017”
2017.gada 22.decembris,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes ielā 2b, Balvi

DARBA KĀRTĪBA


13.00 Reģistrācija un kafija


KONFERENCES ATKLĀŠANA
13.30 - 13.40 Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes priekšsēdētājas L. Pomeres uzruna
13.40 – 14.00 Ziemeļlatgales četru novada domju priekšsēdētāju / pārstāvju – uzrunas


LEADER ĪSTENOTIE PROJEKTI 2017.GADĀ VRG TERITORIJĀ
14.00. – 14.20 Prezentācijas – īstenotie LEADER projekti Balvu novadā un dziesmas no Tilžas
14.20 – 14.40 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Viļakas novadā
14.40 – 15.00 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Rugāju novadā
15.00 – 15.20 Prezentācijas - īstenotie LEADER projekti Baltinavas novadā
15.20 - 15.30 Pieredze 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā
Biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes locekle Maruta Paidere
15.30 - 16.00 Ziemeļlatgalē īstenotie uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projekti
Biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure
16.00 – 16.40 Iesāktais darbs starptautisko projektu ietvaros VRG un paveiktās aktivitātes ar esošajiem sadarbības partneriem.   Administratīvās vadītājas asistente Liene Pomere

16.40 – 17.00 Diskusijas
17.00 Kafija ar uzkodām
Neformālās sarunas LEADER projektu noskaņās.
Konferencē ieeja par brīvu.


Kontaktinformācija: pieteikties līdz 15.12.2017. pie Ilona Džigure, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29134410

 

     2017.gada 14.novembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja konferenci “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai”

      Konferenci atklāja Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Moldovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jeudžens Revenko (Eugen Revenco), bet pasākuma ievadā dalībniekus uzrunāja dzejnieks un atdzejotājs Leons Briedis. Konferences ietvaros notika augsta līmeņa paneļdiskusija ”Latvijas loma Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā”, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politiskais direktors Andris Pelšs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Inita Pavloviča, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Andris Kužnieks, Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse un Moldovas biedrības „Pro Cooperare Regionala” izpilddirektors Serdžu Mihailovs (Sergiu Mihailov).
Respektējot ES un Moldovas 2014. gadā parakstīto Asociācijas līgumu un vairākus gadus ilgušo biedrības “Latvijas Lauku forums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbību ar saviem partneriem Moldovā reģionālās un lauku attīstības jomās, 2017. gads sadarbības attīstībā iezīmējas ar vairākiem notikumiem tieši pilsoniskās sabiedrības attīstības ziņā Moldovas lauku teritorijās, ko papildina valdības centieni īstenot lauku attīstības politikas mērķus ar LEADER pieeju. Paralēli īsteno vairākas Latvijas institūcijas un organizācijas, tāpēc būtisks bija kopējs redzējums par kopīgu un savstarpēji papildinošu rīcību Latvijas lomai Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā.
     Konferencē piedalījās Latvijas un Moldovas sadarbības organizāciju, vietējo rīcības grupu, pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji, kas īsteno dažādas sadarbības iniciatīvas ar Moldovu un kas konferences ietvaros dalījās līdzšinējā sadarbības pieredzē par sasniegumiem, kā arī diskutētēja par veiksmīgas sadarbības pastāvēšanai būtiskiem aspektiem. Biedrību "Balvu rajona partnerība" pārstāvēja stratēģijas administratīvās vadītājas asistente Liene Pomere.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

4.kārtā paredzēts atbalsts projektiem tikai uz pamatlīdzekļu iegādi!


Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā "Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 92 209,84 EUR.
1.2. rīcībā "Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 21 000,00 EUR.


Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.12.2017.- 15.01.2018. 


Projektu iesniegums var iesniegt:

1) Biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā;
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)https://eps.lad.gov.lv/login
3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā: Tautas ielā 1, Balvi, LV-4501, kā arī biedrības mājas lapā - http://balvi.partneribas.lv/ sadaļā "LEADER 2014.- 2020.".


Informācija par projektu konkursu pieejama no 15.11.2017.  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/ un biedrības mājas lapā http://balvi.partneribas.lv/
Kontaktinformācija - Ilona Džigure, kontakttālrunis 29134410; e-pasts; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Atverot rakstu pielikumā redzama sīkāka informācija par 4.kārtu!

    Divas grieķu lauku attīstības studentes, kuras nedēļu viesojās pie mums Ziemeļlatgalē biedrībā “Balvu rajona partnerība”, laikā no 1. oktobra līdz 30. novembrim ir aicinātas viesoties Latvijas Lauku forumā un biedru organizācijās. Zoi un Ioanna ir 5.kursa studentes, kuras studē lauksaimniecības ekonomiku, un iziet praksi Vietējās rīcības grupās, tādēļ jaunietēm bija interesanti redzēt, kas notiek Ziemeļlatgalē, kā arī pašām bija iespēja aktīvi līdzdarboties. Kopā ar grieķu studentēm nedēļas garumā pieteicās brīvprātīgi darboties mūspuses jauniete Sarmīte Kuzma, kas nesen atgriezusies no Amerikas Savienotajām Valstīm un četrus gadus atpakaļ ir dzīvojusi Grieķijā.
     Ziemeļlatgalē studentes aktīvi darbojās jauniešu centros. Pirmajā dienā jaunietes apmeklēja Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskola, Balvu Valsts Ģimnāziju. Balvu Valsts ģimnāzijā jaunietes iepazinās ar Cemre no Turcijas, kas ir ieradies skolā Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros. Noslēgumā jaunieši devās uz Balvu bērnu jauniešu centru, kur bija iespēja līdzdarboties kopā ar vietējiem jauniešiem, gatavojot kartupeļu pankūkas, iesaistoties diskusijās par izglītības iespējām jauniešiem. Otro dienu jaunietes pavadīja Rugāju novadā, apmeklējot Rugāju novada vidusskolu un iesaistoties dažādās aktivitātēs jauniešu iniciatīvu interešu centrā. Trešo dienu studentes aizvadīja Viļakas novadā, kur sākumā iepazīstināja ar Viļakas novada domi un Viļakas Valsts ģimnāziju, lai pēc tam dotos uz Šķilbēnu iniciatīvu centru „Zvaniņi”. Šķilbēnu iniciatīvu centrā „Zvaniņi” jaunietes iepazinās ar divām Eiropas brīvprātīgā darba veicējām no Ukrainas un Spānijas. Vakara gaitā raisījās diskusijas par jauniešu iespējām pierobežā. Ceturto dienu meitenes aizvadīja Baltinavā, kur Baltinavas vidusskolā sagaidīja grupa „Vērmelītes”, jaunietēm bija iespēja iemācīties 2 latviešu tautas dejas, kā arī pašām izgatavot savu biezpiena cepuma torti. Pēdējo dienu jaunietes pavadīja Balvu rajona partnerībā, lai veiktu apkopojumus par redzēto un Ziemeļlatgali kopumā. Visas nedēļas garumā jaunietes veidoja īsfilmu par Ziemeļlatgali 3 valodās – latviešu, angļu un grieķu valodā. Zoi un Ioanna nāk no maza lauku ciemata Grieķijā, kur iedzīvotāju skaits ir ap 500 iedzīvotājiem. Studentes atzīst, ka viņu ciematā skolu nav, jo iedzīvotāju skaits ir pārāk mazs, tādēļ bija patiesi priecīgas par to, ka Ziemeļlatgales teritorijā jauniešiem ir iespēja sevi pilnveidot ne tikai skolās, bet arī ārpus skolas dažādās nodarbībās.
Teksts: Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente Liene Pomere

 

 

 

 

Pasākuma video: https://www.youtube.com/watch?v=dJ29mg6X2Fc

    Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 3. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2017. gada 24.oktobrī biedrības valde apstiprināja atklāta 3. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu izstrādē!

Vērtēšanas rezultāti

Atverot rakstu pielikumā redzami 3.kārtas rezultāti.