Biedrība "Balvu rajona partnerība" sveic LEADER programmas 2014. - 2020. gadam 1. kārtas 1. projektu īstenotāju!

Pašnodarbinātā persona Māris Lāpāns ir realizējis ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000014, projekta nosaukums "Skaņas un gaismas aparatūras iegāde", par summu EUR 9693,72, no kuras EUR 6785,60  ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dažādu pasākumu organizēšanā un tehniskajā nodrošinājumā.

 

Septembra beigās un oktobra sākumā no 30.09. līdz 02.10. Latgales reģionā notiks apmācības par politiskās līdzdalības iespējām un līderu spēju attīstību jauniešiem - “LĪDERIS LĪDZDALĪBAI”.

Apmācībās tiek aicināti pieteikties jaunieši no jaunatnes padomēm vai jauniešu iniciatīvu grupām vecumā no 15 līdz 22 gadiem.

 

Apmācību mērķis:

- veidot jauniešu izpratni par dažādiem līdzdalības veidiem un sniegt praktiskus rīkus politiskās līdzdalības praktizēšanai;

- attīstīt līdera spējas un spēju motivēt un iesaistīt citus jauniešus padomes vai jauniešu iniciatīvas grupas aktivitātēs;

- celt jaunatnes padomju un iniciatīvu grupu kapacitāti, sniedzot zināšanas par dalības iespējām dažādās programmās un projektos.

 

Apmācības notiks: atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)

Pieteikties apmācībām var, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu: http://ej.uz/apjaun


Pieteikšanās termiņš: 20. septembris (ieskaitot)!

 

Vairāk informācijas ŠEIT!

Lai veiksmīgi attīstītu sociālās uzņēmējdarbības atbalsta iespējas Latvijā, Sociālo inovāciju centrs piedalās projektā, kurā tiek likts uzsvars uz kopstrādi jeb coworking.

Vairāk informācijas par projektu - http://socialinnovation.lv/LV/ 

 

Eiropā šī jaunā pieeja darba vietām, kas vairāk atbalsta pašnodarbinātās personas un mikro uzņēmumus ir ļoti populāra, tāpēc Sociālo inovāciju centrs vēlas to popularizēt un iedrošināt arī Latvijā, lai tādā veidā attīstītu sociālo uzņēmējdarbību, klasisko uzņēmējdarbību un stimulētu ekonomisko aktivitāti kopumā.

Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt semināru, kurā tiks stāstīts par piemēriem, kas ir Latvijā un ārzemēs, tāpēc, lūgums izvērtēt iespēju par Jūsu dalību vai arī deleģēt, informēt Jūsu pašvaldībā/novadā ieinteresētos pašvaldību darbiniekus un NVO pārstāvjus.

Pasākuma programma.

 

vietejo_uznemeju_atbalstam_2016.jpg

 

Lai veicinātu vietējo produktu un uzņēmumu atpazīstamību, apliecinātu to kvalitāti un sekmētu produkcijas pārdošanas apjomus, birojs “Latvijas Produkts”, pateicoties Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centra programmas “Biznesa uzrāviens” un “Latvijas Eksportpadomes”, kā arī Latvijas izgudrojumu un inovāciju centra “Latvia Invent” atbalstam, aicina vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas plašas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei jau sākot ar š.g. 1. septembri. Visas atbalsta aktivitātes gan katram uzņēmumam individuāli, gan visiem kopā tiek plānots organizēt ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.

Plašāk lasiet portāla publikācijā: http://www.labdien.lv/birojs-latvijas-produkts-aicina-vietejos-uznemumus-pieteikties-ipasai-atbalsta-programmai/

No 24. - 27. jūlijam biedrība “Balvu rajona partnerība” Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados uzņems 2 Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas iegūtu pieredzi un zināšanas. Programmā notiks partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām.

Biedrība “Balvu rajona partnerība” kā biedrības „Latvijas Lauku forums” biedru organizācija ir iesaistījusies Latvijas – Moldovas sadarbības iniciatīvā, ko 2012. gadā, izveidojot sadarbību starp valsts institūcijām uzsāka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet 2014. gadā sadarbībai pievienojās biedrība “Latvijas Lauku forums” iesaistot Moldovas NVO „Pro Cooperare Regionala”. Sadarbība tika izveidota un tiek turpināta, lai sniegtu atbalstu lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī apzinātu Latvijas iniciatīvas, kas var kalpot kā paraugs un iedvesmas avots citiem.

Šomēnes Latvijā viesosies vairāk kā 45 Moldovas pārstāvji, no kuriem 18 stažēsies dažādās vietējās rīcības grupās visā Latvijā. Stažēšanās mērķis ir detalizēti iepazīties ar vietējo rīcības grupu administratīvo darbu un institucionālo ietvaru. Stažieri iegūs praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām atbilstoši savai profesionālajai darbībai Moldovā. Savukārt, divas vizītes noslēdzošās dienas – 28. un 29 jūlijā iesaistītās puses no Latvijas un Moldovas strādās Daugavpilī, kur ciešā sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks rīkota nometne – vasaras skola. Tās mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus par pašvaldību, uzņēmējdarbības, tūrisma u.c. jomu projektu plānošanu un īstenošanu. Šī pasākuma ietvaros vietējo rīcības grupu un Moldovas pārstāvjiem būs iespēja apzināt turpmākās sadarbības iespējas, kā arī iegūt plašākas zināšanas un praktisku pieredzi sadarbības projektu izstrādē.Iegūtā pieredze veicinās veidot priekšnosacījumus LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā, spēcinot vietējo ekonomiku, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību Moldovas Ziemeļu reģiona lauku teritorijās.

Lasīt tālāk ...