Balvu novada dome no Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ir saņēmusi lēmumu par projekta "Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā" apstiprināšanu. 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš - 2017. gada 20. aprīlis. 

Realizējot projektu, tiks izveidoti divi vietējie marķētie velomaršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās un veselīgajās aktivitātēs, kā arī palielinot teritorijas dzīves vides pievilcību. 

Velomaršruts „ Vīksnas aplis” ar plānoto kopgarumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, nelielā posmā arī pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt, vietējais velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22 km riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai. 
Izbraucot šos abus maršrutus, aktīvā sporta cienītājiem tiks dota iespēja iepazīt vietējo Ziemeļlatgales kultūrvidi un dabu, kā arī apmeklēt Briežuciema seno amatu meistaru ciemu.

Lai ērtāk orientētos maršrutos, tiks izdotas velomaršrutu kartes.

 

Lai gan mazās pilsētiņās un ciemos bieži vien tiek realizētas interesantas un vērtīgas iniciatīvas, ir diezgan grūti atrast informāciju par tām. Local Up Balva vēlas darīt zināmus vietējos varoņus un viņu realizētos projektus plašākai sabiedrībai.

Kas ir Local Up Balva

Local Up Balva ir vietējo aktīvistu izdarītā apbalvošana un iedrošinājums turpināt iesākto darbu, dodot aktīvistiem jaunas prasmes un padarot viņu veikumu redzamu plašākā sabiedrībā.

Local Up Balva tiks pasniegta trīs kategorijās:

1. Labākā integrācijas iniciatīva

2. Labākā kultūras iniciatīva

3. Labākā sociālā biznesa iniciatīva

 

Konkursā var piedalīties individuālas personas, neformālas grupas un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas mazās Latvijas, Ukrainas vai Polijas pilsētās (ne lielākās par 50 000 iedzīvotāju) un kas 2016. gada laikā realizēja projektus vai pasākumus, kas pozitīvi ietekmēja vietējos iedzīvotājus šajā pilsētā vai ciemā.

Kāpēc šī balva tiek rīkota

Local Up Balvas mērķis ir padarīt vietējās kopienas spēcīgākas un iedrošināt tās veidot savas vietas nākotni. Mēs ticam, ka, fokusējoties uz attiecībām starp vietējiem iedzīvotājiem un viņu iedrošināšana veidot kvalitatīvu sociālu, kultūras un biznesa vidi, ir veids kā attīstīt sociālo aktīvismu.

Kāpēc Tev būtu jāpiesakās un ko Tu vari gūt

Balva ir ekspertu vadītu meistarklašu pakete, kas tiks rūpīgi pielāgota triju uzvarētāju vajadzībām. Meistarklasēs eksperti centīsies apskatīt jautājumus, kas varētu būt lietderīgi uzvarētājiem, un palīdzēs uzvarētājiem vēl vairāk attīstīt viņu projektus un prasmes. Meistarklases tiks rīkotas uzvarētāju valstīs 2017. gada pavasarī.

Meistarklašu tēmas būs:

  • Biznesa attīstība, biznesa modeļi un inovācija
  • Dizaina pieeja problēmu risināšanā
  • Mājaslapu veidošana un digitālā klātbūtne
  • Projektu vadīšana un sadarbības partneru piesaistīšana

Ja Tu pazīsti kādu, kura veikumam ir jātiek pamanītam – lūdzu, pastāsti par Local Up Balvu!

Piesakies balvai līdz 2017. gada 31. janvārim!

http://localup.eu/lv/

Uzņēmums SIA “VITAI” ir realizējis ELFLA projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000008, projekta nosaukums “Vietējo resursu izmantošana kamīnmalkas ražošanai”, par summu EUR 13150.00, no kuras EUR 9205.00 ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir jau esošā pakalpojuma - kamīnmalkas ražošanas attīstīšana un jaunu pakalpojumu radīšana, to realizēšana tirgū, un kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšana, izveidojot vienu jaunu pilna laika darba vietu nesen reģistrētajā uzņēmumā.

Par projektā paredzētajiem līdzekļiem, SIA “VITAI” ir iegādājies jaunu malkas skaldāmo iekārtu PALAX POWER 70S, kas papildinās jau esošo. Jaunās iekārtas iegāde ļaus uzņēmumam sagriezt un sašķelt malku par 4 m³ dienā vairāk. Ar šo iekārtu var strādāt arī cilvēks bez ieprikšējās pieredzes un bez izglītības, t.i. no sociālās atstumtības pakļautās riska grupas. Uzņēmums efektīvi izmanto vietējos resursus, iepērkot dažādu izmēru slapjo malku, kā arī šogad sākuši tīrīt arī aizaugušās zemes un meliorācijas grāvis, veidojot tīru vidi sev apkārt.

No konkurentiem SIA “VITAI” kamīnmalka atšķiras ar kvalitāti un dabisko koka krāsu, jo tiek žāvēta dabīgi, bez papildus izmaksām. Jaunais malkas skaldītājs ir darbināms gan ar elektrību, gan pārvietošanas gadījumā arī ar degvielu no traktora. Tas aprīkots ar zāģēšanas ripu, kura veido arī vizuāli pievilcīgu pagali, kas ir būtiski eksportam. Uzņēmums plāno ar kvalitatīvas produkcijas piedāvājumu piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, atklāt jaunus tirgus kamīnmalkas tirdzniecībai. 

Katra gada nogalē ir ierasts atskatīties uz aizvadīto gadu, izvērtējot tajā paveikto, atceroties būtiskākos notikumus, kā arī ar entuziasmu raudzīties uz Jauno gadu, kurā plānot jaunus izaicinājumus un ar tiem saistītās aktualitātes.

Biedrībai “Balvu rajona partnerība” šis ir bijis bagāts gads. Bagāts gan darbos, gan emocijās, gan arī dažādu izaicinājumu pārvarēšanā.

2016. gada sākumā biedrībā sāka darboties jauna stratēģijas vadītāja, kā arī neilgi pēc tam, biedrība pārcēlās uz jaunām un daudz plašākām telpām – Tautas ielā 1, tam visam pa vidu, mijoties ar 1. LEADER projektu kārtas izsludināšanu un iesniegto projektu izvērtēšanu.

Pavisam kopā, pirmajā kārtā tika iesniegti 97 projekti, no kuriem 77 atbilda vietējās rīcības grupas stratēģijai un tika nosūtīti uz izvērtēšanu Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldē Gulbenē.

Šobrīd no LAD esam saņēmuši informāciju par 11 apstiprinātiem uzņēmējdarbības un 21 sabiedriskā labuma projektu.

2016. gadā biedrība bija viena no 8 Latvijas vietējām rīcības grupām, kas ņēma dalību starptautiskā sadarbības projektā ar Moldovu, kura pamatā bija LEADER pieejas īstenošanas un vietējo rīcības grupu ieviešana Moldovas teritorijā. Projekts sastāvēja no divām daļām – 1. daļa ietvēra sevī pieredzes apmaiņas braucienu, kad moldāvu delegācija 40 cilvēku sastāvā ieradās Latvijā, kur nedēļas garumā iepazinās ar LEADER pieeju, vietējās rīcības grupas darbības pamatprincipiem un tās izveidošanu, kā arī devās vizītēs un aplūkoja jau īstenotos LEADER projektus no iepriekšējā plānošanas perioda. Savukārt 2. daļā mēs, Latvijas delegācija, devāmies uz Moldovu, kur vairāk runājām un uzklausījām Moldovas vietējo teritoriju pārstāvju redzējumu par savas teritorijas attīstību un LEADER principu īstenošanu attīstības veicināšanai un dažādu iesaistīto pušu līdzdalību kopīgu problēmu risināšanā.

Raugoties uz nākamo gadu, janvārī tiek plānoti apmācību semināri un februārī izsludināta LEADER projektu 2. kārta.

Lai nākamis gads būtu panākumiem un iespaidiem bagātāks, biedrība “Balvu rajona partnerība” aicina biedrībā jaunus, aktīvus, darboties gribošus un uz Ziemeļlatgales teritorijas izaugsmi un attīstību motivētus biedrus!

Biedra ieguvumi, esot partnerībā:

ü  Tiesības saņemt plašāku, savlaicīgāku un precīzāku informāciju par Partnerības darbību, projektu konkursiem, semināriem un apmācībām, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

ü  Tiesības piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

ü  Tiesības kopsapulcē balsot par lēmumiem;

ü  Kandidēt un tikt ievēlētam Partnerības Pārstāvju sapulces sastāvā, kas pieņem vairumu stratēģiskos lēmumus;

ü  Iesaistīties Attīstības stratēģijas sagatavošanā un labošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, komentārus, papildināt, labot, pārliecinošāk aizstāvēt savas intereses;

ü  Iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem novadiem Latvijā, reģioniem Eiropas savienībā  un citām valstīm ( piemēram Moldovā);

ü  Iespēja saņemt informāciju par aktualitātēm, kas saistīta ar lauku kopienu attīstību;

ü  Aktīvi darboties sadarbības projektos, izstrādāt un vadīt projektus,  kā arī iesaistīties brīvprātīgo darbā dažādu sabiedrības interešu un grupu aizstāvībai;

ü  Vieglāk  un vienkāršāk atrast domu biedrus savu ideju realizēšanai.

Projekti1karta
Moldova
Moldova1
Moldova2
Jaunastelpas

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, laba griba un sapratne!