Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam ar grozījumiem (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

 

Lai palīdzētu potenciālajiiem sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem izstrādāt kvalitatīvus projektu pieteikumus,
biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību seminārus
potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem!

 

Zvaniet: 29134410

Rakstiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

     Vakar Balvu novada pašvaldības teritorijā viesojās ASV Senāta Latvijas Republikas vēstniece Nensija Petita.
Uz tikšanos ar vēstnieci no VRG devās valdes priekšsēdētāja Liene Pomere, kura pēc tikšanās informēja, ka Nensijas Petitas mērķis bija uzzināt vairāk par nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē, to attīstību. Uz tikšanos ar ASV vēstnieci bija uzaicinātas 5 nevalstiskās organizācijas: biedrība „SAVI”, biedrība „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, biedrība „Ritineitis”, biedrība ”Kalmārs’’, kā arī biedrība „Balvu rajona partnerība”, kuras pastāstīja un iepazīstināja ar savu pašreizējo darbību.
Vēstniece stāstīja, ka ir izveidota ASV vēstniecības Mazo grantu programma, kas ļautu vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Granti galvenokārt domāti vietējām nevalstiskajām organizācijām.

    

3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada.Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā.

Rezolūcijā pausta skaidra nepieciešamība pēc lielākas kopienu iesaistes attīstības plānošanā un īstenošanā gan nacionālā, gan vietējā līmenī nākamajā plānošanas periodā. Ir jāīsteno pārnozariska un efektīva pieeja, kas atbalstītu lauku izaicinājumu risināšanu, balstoties uz vairāku fondu mērķu koordinētu īstenošanu, tādejādi strādājot ar teritoriju vajadzībām un attīstības redzējumu šai konkrētai teritorijai.
Būtiski ir rūpēties arī par kvalitatīva darbaspēka un uzņēmēju piesaisti lauku teritorijām, ko var veikt ar piemērotas dzīves telpas, privātu un publisku finansējuma pieejamību. Uzņēmējdarbības veicināšanai, nepieciešams rūpēties par infrastruktūras attīstību, kā arī paredzamu un uzņēmējdarbību rosinošu nodokļu sistēmu. Elektronisko pakalpojumu attīstība, kā arī lauku cilvēkiem pieeja attālinātajiem valsts pakalpojumiem un komunikācijas kanāliem ir atzīstama kā viena no tuvāko gadu prioritātēm.

Parlamenta dalībnieki atbalsta gan sistemātiska atbalsta nodrošināšanu NVO, gan Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības pieejas turpināšanu un attīstību Latvijā, veicinot uz kvalitatīviem pētījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu attīstības jautājumos un īstenojot inovatīvus- stratēģiskus starpteritoriālus projektus.
Darba grupās atzīts kultūras izpratnes un izpausmes nozīmīgums. Savstarpējās sarunas, dialogs ar citādi domājošiem, kopdarbība un ieinteresētība atbalstīt līdzcilvēkus var kalpot par rīku pārmaiņu radīšanai kopienā, teikts 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijā.

3. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika no 15. - 18. jūnijam Kandavā. Tas pulcēja vairāk nekā 200 Latvijas lauku kopienu, pašvaldību pārstāvjus, pētniekus, praktiķus un lauku attīstības entuziastus no visas Latvijas, tostarp nacionālu un Eiropas mēroga lauku un pilsonisko tīklu pārstāvjus.

Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados, un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Visas prezentācijas, materiāli, kā arī tematisko darba grupu rezultāti ir pieejami LLKP mājaslapā.

Informāciju sagatavojis: Āris Ādlers (26468620)