3. aprīlī plkst. 11.00 tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji kuplā skaitā no Ziemeļlatgales - Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas novadiem, pulcējās Rekovas dzirnavās uz ikgadējo tikšanos pirms aktīvās tūrisma sezonas.
     Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 2018. gada tūrisma sezonu, pārrunāt tūrisma attīstības tendences reģionā, atskatīties uz kopīgi paveiktajiem darbiem Ziemeļlatgales kā tūrisma galamērķa atpazīstamībai, kā arī tūrisma objektu saimnieki tika aicināti dalīties informācijā par jaunumiem konkrētos tūrisma objektos. Šādas tikšanās ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma objektu saimnieki uzzinātu vairāk viens par otru un veidotos jauna sadarbība.
    Pasākumu atklāja Rolands Keišs ar iedvesmojošu stāstu par atdzimušajām Rekovas dzirnavām, dzirnavu ēkas rekonkstrukcijas gaitu, nākotnes plāniem un to, kādas iespējas šeit tiek piedāvātas vietējiem uzņēmējiem un ceļotājiem.
    Tikšanās laikā tūrisma speciālisti - Ineta Bordāne no Balvu novada pašvaldības un Inese Matisāne no Viļakas novada pašvaldības - sniedza nelielu atskatu uz 2018. gadā paveikto, kā arī informēja par plānotajām mārketinga aktivitātēm tūrismā šajā gadā un lielākajiem pasākumiem novados 2019. gadā. Tika uzsvērti efektīvākie komunikācijas un mārketinga rīki - Google, Facebook, Instagram, to nozīme uzņēmuma reklamēšanai un tika uzdots mājasdarbs visiem uzņēmējiem, pārbaudīt vai mēs esam atrodami google.com?
   Mārīte Orniņa no Rugāju novada pašvaldības prezentēja jaunu video par Rugāju novadu, kā arī informēja par jaunumiem Latgales reģiona tūrisma asociācijā “Ezerzeme”, kā arī aicināja iestāties asociācijā un izmantot iespējas, piedaloties tās organizētajos semināros un pasākumos, kā tuvāko minot 25. aprīļa Instagram semināru Rezeknē.
   Katru gadu apmeklētāju skaits Ziemeļlatgales reģionā pieaug, 2018. gadā sasniedzot 65059 apmeklējumus – pieprasījums palielinājies aktīvās atpūtas uzņēmumos, jo pagājušajā sezonā darbu uzsāka vairāki jauni uzņēmumi - SUP dēļu noma Viļakas ezerā, koka laivu noma Balvu ezerā, pilnveidots piedāvājums veikparkā Balvos, LaserTag LATGALE Kārsavā, atklāts peintbols Baltinavā; kultūrvēstures un sakrālajos objektos, jo vairākas baznīcas tika atvērtas apmeklētājiem sestdienās un svētdienās - gan Viļakas katoļu baznīca, gan Balvu luterāņu baznīca. Ziemas sezonā popularitāti jau ceturto gadu guva pasākums "Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē", tāpēc varbūt būtu noderīgi šada veida akcijas, pasākumus rīkot ne tikai ziemas sezonā bet arī aktīvajā tūrisma sezonā!
    Ziemeļlatgalē tūrisma piedāvājums ar katru gadu kļūst piesātinātāks un daudzveidīgāks! Atsaucoties uz lielo pieprasījumu, Rekovas dzirnavās aprīlī un maijā katru ceturtdienu ikviens tiek aicināts uz z/s Kotiņi gardo produktu meistarklasēm, kā arī Viļakas novads aicina apmeklēt nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā “Stompaku purvi” un klātienē novērtēt Viļakas katoļu baznīcas “Ziemeļlatgales pērles” jauno izskatu. Baltinava aicina izmantot peintbola pakalpojumus. Turpinās attīstīties arī velo tūrisma piedāvājums, vasarā notiks dažādi velo  braucieni un ekspedīcijas.
   Biedrības "Balvu rajona partnerība" pārstāve Ieva Leišavniece informēja par LEADER projektu iespējām uzņēmējiem un par apstiprināto VRG sadarbības projektu „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””. Tuvākajā laikā projekta ietvaros paredzēts - projekta atklāšanas konference, 08.05.2019 Balvos un semināru cikls, kas veltīts Austrumlatvijas tūrisma attīstībai un pilnveidošanai, piesaistot uzņēmējus, kas atrodas EV11 maršruta teritorijā.
   Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Regīna Indriķe stāstīja par esošo un turpmāko sadarbību dabas tūrisma veicināšanai Ziemeļlatgalē un Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātēm, īpašu interesi izraisīja stāstījums par savvaļas sugu aizsardzību un CITES. Tā kā paši uzņemam tūristus un esam arī lieli ceļotāji, mūsdienās ir aktuāli zināt, kā nekļūt par kontrabandistu, ko drīkstam ievest un izvest uz ārvalstīm!
Pēc informatīvās daļas varēja nobaudīt Rekovas dzirnavas saimnieku sagatavotos ēdienus – zirņu burgerus un pupu kotletes, divu veidu vārītas pērļu grūbas, kā arī pērļu grūbu saldo. Noslēgumā interesenti varēja doties ekskursijā pa Rekovas dzirnavām.
Vairāk informācijas par jaunumiem, pasākumiem, dažādiem semināriem skatīt katra novada mājas lapā - turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv, www.baltinava.lv , visit.karsava.lv, www.rugaji.lv
Laipni gaidīti Ziemeļlatgalē, izbraucot un atklājot vēl nebijušas vietas un garšas!

 https://www.facebook.com/BalvuPartneriba/photos/a.2025899814379215/2025899897712540/?type=3&theater

Foto un teksts:  Inese Matisāne

Viļakas novada tūrisma speciāliste,
Balvu rajona partnerības, Abulas lauku partnerības un Somijas LAG Karhuseutu
kopprojekta “Handicraft Festival – Transnational cooperation project” dalībniece

20.03.2019. biedru kopsapulce ievēlēja valdi 9 locekļu sastāvā. 

26.03.2019. VRG valde ievēlēja valdes priekšsēdētāju un izpilddirektori.

 

Izpilddirektore - Ilze Daukste

Valdes priekšsēdētāja - Mārīte Orniņa (valdē pārstāv nevalstiskās organizācijas/ lauku sievietes )

Uzņēmējdarbības intereses  – Larisa Berne un  Ivars Saide

Lauku sievietes /  NVO  intereses - Velga Vīcupa

Jauniešu intereses – Lauris Krēmers

Baltinavas novads - Sarmīte Tabore

Balvu novads – Olga Siņica

Rugāju novads – Daina Tutiņa

Viļakas novads – Zigrīda Vancāne

APSVEICAM JAUNO VALDI UN IZPILDDIREKTORI!

VĒLAM VEIKSMI UN IZDOŠANOS - KOPĪGI STRĀDĀJOT  ZIEMEĻLATGALES IZAUGSMEI!


Fotogrāfija no valdes sēdes Balvos 26.03.2019.

Teksts un foto:Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure

 

     Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


Kopā 5.kārtā iesniegti 32 projekti:
Rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 12 projekti.
Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 10 projekti.
Rīcība 2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 10 projekti.


5.kārtā piešķirtais finansējums ir 240 000.00 EUR:
R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – 120 000,00 EUR.
R. 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – 80 000.00 EUR.
R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana – 40 000.00 EUR.


5.kārtā kopā pieprasītais publiskais finansējums: 388 244.33 EUR.


Pieprasītais finansējums pārsniedz piešķirto finansējumu par 148 244.33 EUR.


Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

 

 

 

 

105293

      Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”.
Projekta aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  30.septembrim.

Projekta prezentācija skatīt šeit ...Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 „ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00 . 

 

 

Projekta pieteikumus EPS sniedzam laicīgi!

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

Stratēģija

Rīcības plāns

5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

Vairāk informācija:

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi

 http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi/670-19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-2