Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam

Kopā 3.kārtā tika iesniegti 21 projekts

 

 

 

 

 

 

   Šobrīd LEADER pieejas nozīmību lauku attīstībā apzinās un atzīst visos līmeņos - gan vietējie iedzīvotāji visā Eiropā, gan Eiropas komisārs Nils Hogans norādot to savā uzrunā par Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tomēr vienlaikus šī pieeja, kas arī Latvijā tiek īstenota jau vairāk kā 10 gadus, ir kļuvusi apdraudēta, ierobežojot metodes pamatprincipus, piemēram, augšupejošu attīstību un inovācijas, jo LEADER ieviešanu ļoti lielā mērā nosaka Eiropas Savienības un nacionālā mēroga politikas un īstenošanas nosacījumi, mazinot vietēja līmeņa nozīmi stratēģiju īstenošanā.
   „LEADER pieejai ir jāatgriežas pie tās sākotnējā mērķa – vietējo kopienu spēcināšanas,” šis ir viens no uzstādījumiem, kas kā ļoti būtisks uzvērts Tartu deklarācijā, iezīmējot vīziju un vajadzības LEADER / SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība, angļu val. – community lead local development (CLLD)) pieejas īstenošanā visos līmeņos 2021.-2027. gada programmēšanas periodā. Šo deklarāciju 2016. gada nogalē izstrādāja pārstāvji no 25 valstīm, kopā pārstāvot aptuveni 2000 LEADER grupas visā Eiropā, kā arī LEADER tīklus, Eiropas Komisijas pārstāvjus, Eiropas Lauku tīklu un arī nacionālos ministriju pārstāvjus, atzīmējot LEADER pieejas 25 gadus Eiropā.
     Deklarācijā tiek uzsvērts, ka Eiropas Komisijai un nacionālajiem partneriem (Latvijā – Zemkopības ministrija (ZM) un Lauku atbalsta dienests (LAD)), izstrādājot ietvaru LEADER un SVVA pieejas īstenošanai pēc 2020. gada, ir jābūt ciešā dialogā un partnerībā ar vietējām rīcības grupām un tās apvienojošajām organizācijām (Latvijā – biedrība „Latvijas Lauku forums” (LLF)). Tā vietā, lai fokusētos uz kļūdu nepieļaušanu, būtu nepieciešams prioritāri domāt par to, kā nosacījumi un likumiskais ietvars var atbalstīt projektu īstenotājus un citus vietējā līmeņa aktīvistus, un vietējās rīcības grupas vietējās attīstības stratēģiju ieviešanā.
     26. septembrī, Latvijas valdība apstiprināja četrus Ministru kabineta noteikumus, kas paredz atbildības palielināšanu vietējām rīcības grupām (VRG) un citas ļoti būtiskas izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā. Lai arī „Latvijas Lauku forums”, pārstāvot 34 VRG, šos grozījumus nesaskaņoja, tie tika pieņemti, tādejādi lēmumi par vērtējumiu atbilsoši SVVA stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem būs jāpārsūdz VRG, nevis Lauku atbalsta dienestā, kā tas bija līdz šim.
   LLF, VRG, LAD un ZM sarunu rezultātā tika panākts kompromiss par šo noteikumu vēlāku stāšanos spēkā, paredzot pārejas periodu līdz 2018. gada 1. augustam, kad VRG spēs pielāgot savu darbību jaunajiem noteikumiem, veikt biedrību statūtu, SVVA stratēģiju, lēmējvaras un citas izmaiņas, nevis tūlītējām izmaiņām, kā sākotnējā redakcijā. 21. un 22. septembrī Bauskas rajona partnerības teritoritorijā LLF uz kopīgām diskusijām aicināja VRG, LAD direktori Annu Vītolu-Helvigu un LAD un ZM pārstāvjus, lai nodrošinātu pastāvīgu komunikāciju un sadarbību, tādējādi veicinot kopīgu darbu pie LEADER pieejas īstenošanas kvalitātes uzlabošanas, efektīva resursu ieguldījuma lauku teritorijas attīstīstībai un veidojot vienkāršāku sagatavošanās un īstenošanas procesu projekta pretendentiem.
   Tartu deklarācija latviešu valodā pieejama biedrības „Latvijas Lauku forums” mājas lapā llf.partneribas.lv

Fakti:
LEADER metode Eiropā tiek īstenota 25 gadus.
Eiropā ir gandrīz 2600 vietējās rīcības grupas, darbojoties teritorijā, kas ir mājvieta gandrīz 161 miljonam Eiropas iedzīvotāju. Latvijā ir 35 vietējās rīcības grupas, īstenojot vietējās attīstības stratēģijas visos Latvijas novados.
Galvenie atbalsta saņēmēji ir vietēja līmeņa NVO, uzņēmēji, pašvaldības un vietējās rīcības grupas.

Kontakti:
Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29442492

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 69 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv

Alūksnes un Apes novada fonds oktobrī organizē 2 apmācības LĪDERIEM un BRĪVPRĀTĪGAJIEM. Galvenā mērķauditorija ir nevalstisko organizāciju un neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, un labprāt uzņemsim arī kādu uzņēmēju vai pašvaldības pārstāvi.

Šobrīd uz LĪDERU apmācībām pieteikušies vairāki Alūksnes un Apes novada NVO līderi un uzņēmēji.

Ļoti vēlamies satikt iespējami dažādus reģiona cilvēkus, tāpēc aicinām Ziemeļlatgales novadu pārstāvjus iesaistīties!

LĪDERU APMĀCĪBAS notiks 6.-7.oktobrī Apes novada "Kalnarušķos". Pieteikšanās līdz 2.oktobrim!

 

BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS notiks 20.-21.oktobrī tajā pašā vietā.

Dalība ir bez maksas, nakšņošana un ēdināšana tiek finansēta no projekta "Radošā potenciāla skola", ko finansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Vairāk informācijas un saite uz pieteikuma anketu šeit: http://www.aanf.lv/apmacibas-lideriem-un-brivpratigajiem

Ar cieņu,

Ilze Zvejniece

Projekta vadītāja

   

    Saulainajās vasaras dienās 2017.gada 10. un 11. augustā, biedrība “Balvu rajona partnerība” uzņēma ciemiņus no vietējās rīcības grupas Mulgimaa Arenduskoda, kuri, līdzīgi kā mūsu biedrība nodrošina LEADER programmas ieviešanu savā darbības teritorijā.
   Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu par vietējo uzņēmēju produktu ražošanu Ziemeļlatgalē. Sava brauciena laikā igauņi 41 cilvēka sastāvā devās uz biedrības “Balvu rajona partnerības” darbības teritoriju Ziemeļatgalē – Balvu, Viļakas un Rugāju novadiem.
     Pirmais pieturas punkts Balvu novadā viesiem bija SIA „AMATI projekts”, kuri ir realizējuši vienu no inovatīvākajiem uzņēmējdarbības projektiem. Vietējā rīcības grupā Mulgimaa Arenduskoda iepazinās ar „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru” Balvos. Ciemiņi no Igaunijas redzēja kā tiek izgatavoti no dažāda veida dzijām un to sajaukumiem džemperi, jakas, cimdi, cepures uzņēmumā „ECO FABRIKA” , kā arī varēja iepazīties tuvāk un uzzināt sīkāk par profesionālo gaismu tehniku, ko piedāvā uzņēmums SIA „Čivix”.
    Nākošajā dienā Igauņu grupa devās uz dabas parku „Balkānu kalni”, kurā apmeklētāji iepazina aromātu pasauli garšaugu dārzā. Vēlāk ciemiņi devās uz z/s „Kotiņi”, pēc kura apmeklējuma igauņi atzina, ka pie viņiem šādas ražotnes nav un ar interesi uztvēra to, kas tika stāstīts un rādīts.
     Noslēgumā ciemiņi pastaigājās pa Rugājiem un apskatīja realizēto LEADER projektu Skeitparks, kas ir nozīmīgs ieguldījums Rugāju novada bērnu un jauniešu brīvā laika dažādošanai un aktīvas atpūtas veicināšanai svaigā gaisā

.
Informāciju sagatavoja: administratīvās vadītājas asistents Liene Pomere

 

 

  No 1.līdz 2. augustam 12 armēņu uzņēmēji ciemojās Ziemeļlatgalē , lai pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma saimniecības un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, lai smeltos sev jaunu pieredzi. Pēc tikšanās Rugāju novada domē ar pašvaldības pārstāvjiem un nelielas prezentācijas ar ieskatu uzņēmējdarbībā Latgalē, armēņu uzņēmēji iepazinās ar Armēnijai netipiskām vietām – apmeklēja zemnieku saimniecības “Dālderi” Balvu pagasta kūdras purvā augošos lielogu dzērveņu stādījumus, nogaršoja krūmmelenes un noklausījās saimnieces Sandras Paideres stāstījumu par šādu uzņēmējdarbību.
   Lielu interesi izraisīja apmeklējums zemnieku saimniecībā “Kotiņi” Viļakas novadā, kur saimnieka Alda Ločmeļa aizraujošais stāstījums par saimniecības attīstību un birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu mijās ar dažādiem atgadījumiem no biznesa dzīves.
    Tilžas pagastā retromotociklu “Rūsa vējā” saimnieks Kaspars Romanovs iesaistīja visus armēņus dinamiskā spēlē, kuras uzvarētājiem tika izbrauciens ar retromotociklu.
     Viesu nakšņošanu nodrošināja viesu nams “Rūķīši” un Jānis Auziņš Rugājos. Greznā uzņemšana un bagātīgās vakariņas viesus sajūsmināja un pārsteidza, jo pilnībā atšķīrās no Armēnijas tradīcijām. Armēņus pārsteidza Latvijas dabas bagātības, kā arī viņi atzinīgi novērtēja vietējo cilvēku sirsnību, vienkāršību un viesmīlību, un pateicās visiem par viņiem piedāvāto daudzpusīgo programmu un saimniekiem par veltīto laiku.
Armēņu uzņēmējiem programmu pa Ziemeļlatgali piedāvāja Balvu rajona partnerība ar tās biedra, Rugāju novada domes atbalstu pēc Latvijas Lauku foruma aicinājuma.

Informāciju sagatavoja Mārīte Orniņa, biedrības “Balvu rajona partnerība” biedre, Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja