2012.gada 12.decembrī noslēdzās biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātās 1.kārtas projektu konkurss 7.rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana”. Projektu konkursā iesniedza tikai 8 projekta pieteikumus, pieprasot no Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai - Ls 29228,96.

Lasīt tālāk ...

2012.gada 14.decembrī Kubulu kultūras namā (Kubulu pagasts, Balvu novads) biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko „Balvu rajona partnerības darbības teritorijā realizēto Leader projektu konference”.

Konferences mērķis ir iegūt informāciju par stratēģijas īstenošanas gaitu, iepazīties ar realizētajiem projektiem, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībā un jauniešu rīcībās realizētiem projektiem. Konferences sākums plkst. 14.00. Plānots, ka konference noslēgsies plkst.17.00.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu mājražotājiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 12.novembra līdz 12.decembrim.

Lasīt tālāk ...

Galvenie pienākumi:

  • Stratēģijas ieviešanas administrēšana (Leader projektu konkursu izsludināšana; projektu konkursā iesniegto projektu pieņemšana un reģistrēšana; informatīvo semināru organizēšana un vadīšana; stratēģijas grozījumu veikšana; nepieciešamo datu ievākšana stratēģijai; tīmekļa vietnes uzturēšana; informatīvu materiālu sagatavošana un nosūtīšana; publicitātes materiālu sagatavošana un publicitātes organizēšanas nodrošināšana realizētajiem Leader projektiem; statistiskās informācijas sagatavošana Zemkopības ministrijai, Lauku atbalsta dienestam, Valsts lauku tīklam un Latvijas Lauku forumam, administratīvo dokumentu sagatavošana, atskaišu sagatavošana);
  • Lietvedības organizēšana;
  • Dokumentācijas sagatavošana un datu apstrāde;
  • Pasākumu (notikumu, konferenču) organizēšana;
  • Atbildēt par starptautisku projektu izstrādi un ieviešanu;
  • Kontaktu veidošana ar citām Vietējām rīcības grupām Latvijā un Eiropas Savienībā;
  • Piedalīties sadarbības veidošanā ar ministrijām, valsts un pašvaldības institūcijām, biedrībām vietējās attīstības jautājumos;
  • Nepieciešamā atbalsta sniegšana partnerības valdei un vērtēšanas komisijai.
Lasīt tālāk ...