Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 

     2019. gada 8. maijā Balvu novada muzejā notika projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konference.

     Pasākums pulcēja vairāk kā  40 dalībniekus, kuri būs tieši vai netieši iesaistīti projekta ieviešanā. Kopā darbosies gan 7 vietējo rīcības grupu jeb Partnerību darbinieki, gan Latgales reģiona tūrisma asociācijas „Ezerzeme” pārstāvji, gan 14 iesaistīto pašvaldību tūrisma speciālisti. Tā kā jau šovasar ir paredzēts uzstādīt velo ceļa norādes zīmes visā velomaršruta garumā (374,7 km)  no Daugavpils līdz pat Gulbenei, tad konferences darba kārtībā bija dažādas praktiskas tēmas par un ap velotūrismu. Uzaicinātie eksperti dalījās pieredzē un stāstīja, kas jau līdz šim ir paveikts Latvijā velomaršrutu jomā un kā jaunais marķētais Austrumlatvijas posms iekļausies kopējā Eirovelo 11 velomaršrutā, kas sākas Atēnās, Grieķijā un noslēdzas Nordkapā, Norvēģijā.

    Konferences dalībnieki vienprātīgi atzina, ka šim maršrutam ir jākļūst par ierosinātāju tam, lai velomaršrutam piegulošajā apkārtnē – apmēram 20 km rādiusā, uzņēmēji attīsta jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas izriet no velotūrista vajadzībām un interesēm un, savukārt, pašvaldībām jāplāno attiecīga infrastruktūra savu iespēju robežās. Jau pasākuma gaitā izskanēja velotūristiem nepieciešamie pakalpojumi – iespēja iznomāt velosipēdus, velosipēdu remonts un apkope, ēdināšanas iespējas, labiekārtotas atpūtas vietas un  naktsmītnes un, protams, labi ceļi. Galvenie nosacījumi, kas raksturo labu velomaršrutu ir VELO DRAUDZĪGS,  kas nozīmē -  pievilcīgs, drošs, komfortabls.

    Projekta ietvaros jau šī gada rudenī 7 vietās Latgalē tiks organizēti apmācību semināri tūrisma un citiem uzņēmējiem par to, kādi ir velo tūristi un viņu vajadzības, kuri ceļos pa Eirovelo 11, velotūrisma piedāvājumu integrēšana esošajos tūrisma pakalpojumos un produktos, kā arī  mārketinga, tai skaitā digitālā mārketinga, prasmju uzlabošana tūrisma uzņēmējiem.  Visas šīs prasmes noderēs arī esošo tūrisma pakalpojumu reklamēšanai un attīstīšanai.  Ceram uz uzņēmēju atsaucību un produktīvu sadarbību tūrisma jomā.

   Projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  augustam un ietvers Austrumlatvijas velotūrisma attīstības stratēģijas izstrādi, kuras sastāvā ir Rīcības plāns tās ieviešanai, velo maršruta EuroVelo 11 marķēšanu - velo norādes zīmju uzstādīšana visā 374,7 km garajā velomaršruta Austrumlatvijas posmā 14 pašvaldību teritorijās, informācijas stendu un velostatīvu izvietošanu vairākās atpūtas vietās, drukātas Latgales velomaršrutu kartes izdošanu, apmācību seminārus, velomaratonu - velo svētkus, projekta noslēguma konferenci un velomaršruta Eirovelo 11 Austrumlatvijas posma prezentāciju.

   Projekta atklāšanas konferences prezentācijas:

  • L.Kondrāte: Latgales tūrisma piedāvājuma raksturojums. Tā atbilstība velotūrisma prasībām, skatīt šeit...
  • Raitis Sijāts, EuroVelo tīkla attīstības tendences Eiropā un EV11 maršruta turpmākās attīstības iespējas Latvijā, Eiropā, skatīt šeit...  
  • Andris Klepers, Latgales tūrisma pieprasījums un piedāvājums Latvijas tirgus kontekstā. Tūrisma attīstības nākotnes tendences, skatīt šeit...  
  • Santa Paegle, Velotūrista vajadzības: no teorijas līdz praksei, skatīt šeit... 

Projekts  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Mārīte Orniņa

Biedrība “Balvu rajona partnerība”

Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

Sabiedrisko attiecību un publicitātes jautājumos

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 10.maijā izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 10.06.2019. līdz 10.07.2019.

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Stratēģija  

Rīcības plāns

Sludinājuma kopsumma: 456 551,30 EUR

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

Vairāk informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

1. pielikums
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590 (Pielikums MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 589 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 320)

,    

    Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 5. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

    Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019. gada 23.aprīlī biedrības valde apstiprināja atklāta 5. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

    Finansējums pietika 22 projektiem no 32. Zem svītras palika 10 pozitīvi novērtētie projektu pieteikumi, kurus VRG noraidījusi publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ, kas dod cerības pirmajiem zem svītras palikušajiem projektiem iespēju tikt atbalstītiem, ja kāds projekta pieteicējs savu projektu atsauc, dažādu apstākļu vai iemeslu dēļ.  Atsevišķi sabiedriskā labuma projektu atsaucēji bija iepriekšējās kārtās.

      Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošānā - realizējot jaunos projektus!

Atverot rakstu pielikumā redzami 5.kārtas rezultāti.

Stratēģijas vadītāja: Ilona Džigure

 

        Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku ieguldīto darbu.


Visi šī gada „Dižprojekts” titulam izvirzītie kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad Dižprojektam tika nominēti 30 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.


Ikviens var gūt iedvesmu no 2018. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai. Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā https://goo.gl/po4z7u


Šogad titulu „Dižprojekts” saņēma iniciatīva, kas par dižāko atzīta gan iedzīvotāju balsojumā, gan pēc žūrijas vērtējuma. SIA „REZIDENCE”realizētais projekts „Ekskluzīva restorāna „Vakars uz ezera” izveide Kāla ezerā”, kuru konkursam izvirzīja nodibinājums „Madonas novada fonds”, ir drosmes, apņēmības un skaistuma kombinācija. Ekspertu komanda īpaši slavē projekta nosaukuma un izpildījuma oriģinalitāti, kā arī kvalitāti un piešķirto ekskluzivitāti lauku teritorijas resursiem, ko īstenotā ideja spēj sagādāt visiem „Vakara uz ezera” baudītājiem.


Arī par „Dižprojekts” otrās vietas saņēmēju žūrija un iedzīvotāji bijuši vienisprātis, tas ir SIA DOVIMSA realizētais projekts „Tējas namiņš Alsungā”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Darīsim paši!”. Realizētais projekts apvieno kultūras un biznesa jomas, pie tam, radot estētiski pārsteidzošu akcentu apkārtējā vidē. Alsungas tējas namiņš ir piemērs, kā celt godā vietējās kultūras mantojumu un dižoties ar to!


„Dižprojekts” trešo vietu pēc žūrijas balsojuma šogad ieguva divi projekti. Amatas novada pašvaldības realizētais projekts „Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” un biedrības „Zaļais pulss” realizētais projekts „Kalnmuižas (Apaļā) ezera mākslinieciska izgaismošana, izmantojot saules enerģiju”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”. Abas šīs iniciatīvas izpelnījās žūrijas atzinību kā inovatīvas un uz ilgtspējīgu lauku attīstību vērstas iniciatīvas. Kā norāda žūrija, viedie ciemi ir lauku teritoriju nākotne un projekts ir pozitīvs ciema aktīvās kopienas atbalsta piemērs, kas reizē ir arī celmlauzis šajā jomā visā Latvijā. Biedrības „Zaļais pulss” īstenotais videi draudzīgais un inovatīvais dižprojekts, kas pieejams ikvienam ezera apmeklētājam, tādējādi veicinot iedzīvotāju tuvināšanu dabas vērtībām. Šī iniciatīva ir pierādījusi, ka idejas iespējams īstenot tur, kur nav mūsdienīgas infrastruktūras.


Savukārt iedzīvotāji „Dižprojekts” trešajai vietai izvēlējušiesSIA Education centre Durbe realizēto projektu „Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””. Projekts dod spēku un iedvesmu ne tikai Latgales iedzīvotājiem, bet visas Latvijas, jo Likteņupes Daugavas dabas parka "Daugavas loki" sakārtošana un labiekārtošana ir visai tautai nozīmīga aktivitāte.  

 http://llf.partneribas.lv/archives/5333

https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?pid=454379404