Pagājušajā nedēļā 31.jūlijā vietējās rīcības grupas „Balvu rajona partnerība” pārstāvju delegācija apceļoja Smiltenes novadu un iepazinās ar LEADER programmā īstenotajiem uzņēmējdarbības un teritorijas attīstības projektiem “Abulas lauku partnerībā” laika periodā no 2015.gada. Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā iekļautie, jau īstenotie projekti ieinteresēja gan Ziemeļlatgales uzņēmējus, gan nevalstisko organizāciju, gan pašvaldību pārstāvjus.

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākuma daudzveidīgā programma bija ļoti interesanta, ar nenogurstošu interesi to izbaudījām no pulksten deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā!

Mūs sagaidīja pati Kalnamuižas firsta madāma izsmalcinātā tērpā Mairas Kuprišas personā un stāstīja par Smiltenes Tehnikuma un biedrības “Smiltenes pagasta attīstībai” īstenotajiem LEADER projektiem Kalnamuižā. “Abulas lauku partnerības” startēģijas administratīvā vadītāja Sveta Rozīte iepazīstināja ar “Abulas lauku partnerības” darbības faktiem un skaitļiem. Biedrība izveidota 2006.gada decembrī. Tās darbībā iesaistījās Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju. Partnerības misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami. Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

Apbrīnas vērta ir rezultatīvā pašvaldības sadarbība ar Biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene”, stratēģiski attīstot un labiekārtojot sporta infrastruktūrai atvēlēlo piepilsētas teritoriju. Biedrības vadītājs Vairis Tralla un Smiltenes novada pašvaldības attīstības daļas vadītāja Ieva Dille pastāstīja par īstenoto kopprojektu Tepera kartinga trases atjaunošanai. Novada TIC dāmas izveda ekskursijā caur Veco parku uz Smiltenes Tautas lietišķās mākslas Studiju, kur Liene Strazdiņa stāstīja par tautas tērpu darināšanu un īstenotajiem projektiem.

Īpašs šarms bija Brantu muižas atdzimšanas stāstam, ko ar stāstnieces vieglumu mums pasniedza Ilze Brante. Pēc gardajām pusdienām Brantu muižā, Donās kopīgi ar Ilzi Briedi guvām rotaļīģi vēsturisku ieskatu tradicionālajā maizes cepšanas procesā.

Interesanti bija klausīties Kainaižu saimnieces stāstu par BIRZĪ ģimenes biznesu - Bērzu sulu pārstrādi – bērzu sulu un sīrupu ražošana un to, cik lietderīgs atbalsts ir LEADER projektos pieejamais finansējums.

Izgaršojām InGo musli batoniņus un sev par lielu pārsteigumu nokļuvām arī Kūku dekorēšanas darbnīcā – brīnišķīgs, iedvesmojošs stāsts par kopprojektu Atpūtas bāzē "Slīpi" sadarbībā ar SIA “LKL Nami”. Par īstenotajiem projektiem stāstīja Antra Ķikute. Gundars Cers demonstrēja interesentiem hidrobaikus un bija iespējams arī tos izmēgināt ar braucienu pa ezeru.

Ar Palsmanes ciema īstenotajiem projektiem un sabiedriskajiem projektiem iepazīstināja Tigna Podniece. Līnījdeju mēginājumā pat ielocījām kājas – tagad ir saprotams arī Palsmanes moto “Vieta, kur dejot” . Sarmīte Mašina no zs Kalnagrīvas cienāja ar sukādēm un ābolu sulu.

Smiltenes novada ļaudis lepni saka: “Mums ir ko parādīt!” Pavadot visu dienu Smiltenes pusē, mums nākas piekrist – mums bija ko redzēt!

Paldies “Abulas lauku partnerības” pieredzes brauciena organizatoriem par daudzveidīgi saplānoto programmu un visiem iesaistītajiem par laipno uzņemšanu!

Dažas no pieredzes brauciena dalībnieku atziņām:

“…Šie pieredzes apmaiņas braucieni dod cerību, ka mūsu valsts virzās attīstbas virzienā. Guvu jaunas prasmes maizes cepšanā, kūku dekorēšanā. Smēlos drosmi virzīt savus sapņus un planus tālāk, labākai nākotnei, gaišākai rītdienai…”

“…Paldies par iespēju tikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas iesdvesmo!...”

“…Pieredzes apmaiņas brauciens veicināja jaunu ideju rašanos!...”

“…Šāds brauciens noteikti veicina sadarbību starp iestādēm, uzņēmējiem un citiem tūrisma jomas pārstāvjiem, no dažādiem novadiem, veicinot jaunu piedāvājumu un tūrisma pakalpojumu veidošanos…”

“…Arī mazs cinītis var gāzt lielu vezumu!...”

Teksts:

Mārīte Orniņa

LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos

 

 

 

 

        Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


      Kopā 6.kārtā iesniegti 27 projekti:


Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 23 projekti. 


Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darībai [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 4 projekti. 

Rīcībā 1.1. izsludinātā summa:   306551.30 EUR
Iesniegti 23 projekti par summu: 472842, 90 EUR (publiskais finansējums)
166291,60 EUR pārsniedz izsludināto summu.
 
Rīcībā 1.2. izsludinātā summa:   150000,00 EUR
Iesniegti 4 projekti par summu  :   63651,15 EUR (publiskais finansējums)
Atlikums 1.2. rīcībā: 86348,85 EUR.

 

 

Gaidam interesentus informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā

“Abulas lauku partnerības” īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības un teritorijas attīstībai Smiltenes novadā

Mērķgrupa pasākumam:  VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Abulas lauku partnerības darbības teritorija – Smiltenes novads

Datums: 2019.gada 31. jūlijs

    Ierašanās Smiltenes pagasta Kalnamuižā plkst. 9.00 un noslēgums plkst.18.30 Palsmanē. Turpinājumā atpakaļceļš uz biedrību "Balvu rajona partnerība".

Atverot rakstu - pielikumā dienas kārtība.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts!

Brauciena izmaksas SEDZ biedrība “Balvu rajona partnerība” no LEADER programmas Sabiedrības aktivizēšanai paredzētā finansējuma potenciālajiem projektu iesniedzējiem!

Brauciena dalībniekiem  VRG stratēģijas administratīvajai vadītājai  pēc pieredzes brauciena - jāiesniedz rakstisks pārskats par dalību pasākumā un gūtajām atziņām un iegūto pieredzi .

Lūgums pieteikties līdz 17.jūlijam:

 MĀRĪTE ORNIŅA
Valdes priekšsēdētāja
LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: + 371 26451959
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vai 

ILONA DŽIGURE
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja

Tālrunis: +371 29134410

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PALDIES PAR ATSAUCĪBU PIEDĀVĀTAJĀ SADARBĪBĀ!

 

  1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā finansējuma prioritātes, jāveido atbalsta programmas arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un videi draudzīgas saimniekošanas principu ievērošanu.

   Latvijas lauki un mazpilsētas ir bagātas ar daudzveidīgu pieredzi un pilsoniskām un uzņēmējdarbības iniciatīvām, ko iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un pašvaldību pārstāvji īsteno sociālekonomiskās situācijas un vides uzlabošanai.  4. Lauku kopienu parlamentā prezentētie vairāk nekā 50 pieredzes stāsti atspoguļoja jaunās lauku paradigmas iedzīvināšanu, ar jaunām pieejām un risinājumiem gan sniedzot atbildes uz ilgstošiem izaicinājumiem, piemēram, depopulāciju un jauniešu aizbraukšanu no lauku teritorijām, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan radoši izmantojot jaunās tehnoloģijas, pieejas un zināšanas, kā arī izstrādājot nebijušus risinājumus uzņēmējdarbībā un kopienu vides veidošanā. Pieredzes veiksmes stāstu iepazīšana un daudzināšana veicina mūsdienīgām attīstības tendencēm atbilstošu risinājumu integrēšanu rīcībpolitiku izstrādē un attīstītības dokumentu plānošanā, ar mērķi tuvināt politikas izstrādātājus un lēmumu pieņēmējus iedzīvotājiem.

     Kopienu parlaments notika no 5. līdz 7. jūnijam Jelgavas novada Zaļeniekos. Tas pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku, tai skaitā Latvijas lauku un mazpilsētu kopienu pārstāvjus, uzņēmējus, nacionālā, reģionālā un vietējā darbības mēroga nevalstisko organizāciju biedrus, darbiniekus un atbalstītājus, valsts pārvaldes institūciju pārstāvjus, Latvijas augstskolu profesorus, docentus, lektorus un studentus, pašvaldību deputātus un dažādu nodaļu un pašvaldību institūciju pārstāvjus, jaunienācējus laukos un citus jauno lauku paradigmu īstenotājus un lauku attīstības entuziastus. Parlamenta darbā piedalījās arī ārvalstu pārstāvji no deviņām valstīm.

   Latvijas lauku telpas profesionāļu un entuziastu sanākšana notiek reizi divos gados, un tās mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Vairāk informācijas un Kopienu parlamenta rezolūcija pieejama: laukuforums.lv

Kontakti:

Anita Seļicka

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29442492

 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku partnerību „Lielupe” un Zemgales NVO centru. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Lauku forums.

Pielikumā (atverot rakstu) 4.Lauku kopienu parlamenta REZOLŪCIJA 2019  

 

 

 

    Dari, to, kas padara tevi dzīvu, liek acīm mirdzēt un sirdij dauzīties straujāk. Pēc tam – ej un nodod savu pieredzi tālāk pēc iespējas vairāk cilvēkiem… šķiet šāda dzīves formula ir ikvienam Latvijas kopienu parlamenta dalībniekam. Un tāpēc likumsakarīgs ir nosauktais lauku attīstības mērķis - Lauku un mazpilsētu attīstība kā moderna un dinamiska telpa, kurā iedzīvotāji var īstenot savas sociālekonomiskās vajadzības, ņemot vērā aktuālos vides jautājumus!
    Piedalīties Latvijas lauku kopienu parlamentā bija patiesi iedvesmojoši. Tik interesanti bija Latvijas cilvēku stāsti par uzdrīkstēšanos darīt citādi, darīt tā, kā patīk pašam un azartīgi aizraut līdzi savai idejai citus – radus, draugus un pat pilnīgi svešus cilvēkus. Liels prieks, ka no Balvu rajona partnerības biedriem bija ne tikai 5 dalībnieku delegācija, bet arī viens no pieredzes stāstiem ar ko dalījās Larisa Berne, pārstāvot biedrību Rudzupuķe, kas darbojas Ziemeļlatgales sieviešu interesēs, šogad jau piecpadsmito gadu un piedaloties vienā no Latvijas lauku kopienu parlamenta darba stacijām “Cilvēkfaktora spējināšana. Sinerģiju veidošana”.
   Latvijas lauku forums no 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā organizēja 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentu ar mērķi lauku aktīvās sabiedrības pārstāvju un politikas veidotāju un īstenotāju dialogā identificēt konkrētas rīcības, kas īstenojamas tuvāko divu gadu laikā, lai veicinātu mūsdienīgas un ilgtspējīgas attīstības iespējas Latvijas lauku un mazpilsētu kopienās.
   Strādājot Latvijas attīstības un ikviena tās iedzīvotāja labā, Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki aicina Latvijas sabiedrību, lēmumu pieņēmējus un īstenotājus ciešā savstarpējā sadarbībā pielāgot likumdošanu, veidot atbalsta instrumentus un sekmēt sabiedrības izpratni par jaunajām iniciatīvām, pieejām un būtiskajiem jautājumiem, kas sekmētu lauku un mazpilsētu attīstību kā modernu un dinamisku telpu, kurā iedzīvotāji var īstenot savas sociālekonomiskās vajadzības, ņemot vērā aktuālos vides jautājumus.
   4.Latvijas Lauku kopienu parlamenta darbā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, tai skaitā Latvijas lauku un mazpilsētu kopienu pārstāvji, uzņēmēji, nacionālā, reģionālā un vietējā darbības mēroga nevalstisko organizāciju biedri, darbinieki un atbalstītāji, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, Latvijas augstskolu profesori, docenti, lektori un studenti, pašvaldību deputāti un dažādu nodaļu un pašvaldību institūciju pārstāvji, jaunienācēji laukos un citi jauno lauku paradigmu īstenotāji un lauku attīstības entuziasti. Parlamenta darbā piedalījās arī ārvalstu pārstāvji no deviņām valstīm.
   Latvijas lauki un mazpilsētas ir bagātas ar daudzveidīgu pieredzi un pilsoniskām un uzņēmējdarbības iniciatīvām, ko iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un pašvaldību pārstāvji īsteno sociālekonomiskās situācijas un vides uzlabošanai. 4. Lauku kopienu parlamentā tika prezentēti vairāk kā 50 pieredzes stāsti, kas atspoguļo jauno lauku paradigmu - ar jaunu pieeju un risinājumiem gan sniedzot atbildes uz ilgstošiem izaicinājumiem, piemēram, depopulāciju un jauniešu aizbraukšanu no lauku teritorijām, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan radoši izmantojot jaunās tehnoloģijas, pieejas un zināšanas, izstrādājot nebijušus risinājumus uzņēmējdarbībā un kopienu vides veidošanā. Šo pozitīvo pieredzi nepieciešams iepazīt, popularizēt un pārņemt, izstrādājot rīcībpolitikas un attīstības dokumentus atbalsta plānošanai, kas veicinātu (ne ierobežotu) šādu iniciatīvu plašāku īstenošanu.
   Balstoties uz parlamenta darba grupās apkopoto informāciju, izteiktajiem viedokļiem un priekšlikumiem, 4. Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki iestājas par jaunu lauku paradigmu, tās īstenošanai izstrādājot septiņus darbības virzienus, kurus tuvāko divu gadu laikā nepieciešams īstenot un ietvert nākamā perioda plānošanas dokumentos un ieviest savstarpēji koordinētas aktivitātēs lauku attīstības veicināšanai:
   Par viedajām kopienām:
• Atbalstīt ciemu plānu izstrādi un plānu īstenošanu, sniedzot atbalstu vietējām iniciatīvām;
• Zināšanas, kompetences un cilvēkfaktoru atzīt kā galveno vērtību un resursu kopienā, t.sk. veidojot un atbalstot vietējo iedzīvotāju savstarpēju sadarbību, dalīšanos ar savām prasmēm, iemaņām un zināšanām;
• No valsts un pašvaldību budžetā paredzēt atbalstu alternatīvo skolu modeļiem, sekmējot unikāla piedāvājuma izstrādi skolās lauku teritorijās, kas piedāvā kvalitatīvu zināšanu apguvi atbilstoši vietējām vajadzībām;
• Lauku skolu un kopienu mūžizglītības saturā iekļaut aktuālas tēmas par ekoloģiju, vides aizsardzības un klimata krīzes novēršanas jautājumiem, tehnoloģijām, inovatīviem risinājumiem, arī mākslas un tradīciju apguvi.

   Par lauku apdzīvotību:
• Atbalstīt ģimeņu pārcelšanos, sekmējot labvēlīgāku kredītpolitiku mājokļa iegādei tieši lauku teritorijās, mobilitātes iespējas un attālināti pieejamus pakalpojumus;
• Likumdošanas normas būvniecībai pielāgot atbilstoši mūsdienu risinājumiem un praksēm, t.sk. atbalstot ekoloģisko mājokļu būvēšanu;
• Vienkāršot nosacījumus dzīvojamo ēku atjaunošanai;
• Strādājot ar darba devējiem privātajā un publiskajā sektorā, sekmēt atbalstu un izpratni par attālinātā darba iespējām, kā arī infrastruktūras izveidi attālinātā darba nodrošināšanai.

   Par strādāšanu laukos:
• Pārskatīt nodarbinātības politiku, jo īpaši atbalsta veidus ilgstošajiem bezdarbniekiem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem, paredzot alternatīvus darba modeļus un atbalsta formas;
• Paplašināt sociālās uzņēmējdarbības statusa saņemošo darītāju loku, ietverot biedrības;
• Veidot jauno speciālistu mācības un izglītošanu, spēcinot profesionālo izglītību un tās saturu, veidojot atbilstoši lauku vides specifikai un aktualitātēm;
• Paredzēt atbalsta instrumentus, piemēram, nodokļu atlaides veidā, uzņēmējiem par prakšu vietu un mācību un pieredzas apmaiņas nodrošināšanu topošajiem speciālistiem.

   Par uzņēmējdarbību:
• Veidot atbalsta mehānismu un uzņēmējdarbības vidi, kur papildnosacījumi (kredītpolitika, infrastruktūras un pakalpojumu izmaksu vienlīdzība) veicina un sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai ārpus nacionālajiem attīstības centriem, t.sk. paredzot papildus atbalsta kritērijus finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai ārpus pilsētām;
• Atbalstīt uzņēmējiem pieejamu biznesa bibliotēku izveidi – ikdienas darbam un pieredzes apmaiņām, kā arī īslaicīgai bērnu pieskatīšanai;
• Paredzēt plašāku atbalsta instrumentu pieejamību mazajam biznesam, mājražotājiem un amatniekiem; • Paredzēt atsevišķas atbalsta programmas uzņēmējiem ar gada apgrozījumu līdz 100 000 Eur.

  Par finanšu pārdali un nefinanšu atbalstu mazajām saimniecībām/uzņēmumiem:
• Nepalielināt maksimālos griestus iedzīvotāju skaitam vietējo rīcības grupu darbības teritorijām nākamajā plānošanas periodā, neiekļaujot atbalsta teritorijās republikas pilsētas;
• Paplašināt mentoru un konsultāciju atbalsta pieejamību jaunajiem un jau esošajiem uzņēmējiem, piemēram, mārketingā, komunikācijā u.c.;
• Paredzēt īpašu atbalstu un stimulēt inovāciju ieviešanu uzņēmumos, apzinoties paaugstinātu risku šāda veida projektiem;
• Paredzēt atbalstu uzņēmumu darbinieku mācību īstenošanai, atbilstoši to vajadzībām produktivitātes kāpināšanai un attīstībai;
• Pārskatīt ES subsīdiju piešķiršanas sistēmu, paredzot papildu atbalstu saimniecībām, kas īsteno videi draudzīgu saimniekošanu un attīstību.

   Par pieejamiem vietējiem resursiem:
• Pieņemot lēmumu par skolu slēgšanu, izstrādāt pašvaldības vai ciema rīcības plānu un alternatīvu iespēju radīšanu ciemu sociālās vides uzturēšanai un atbrīvoto telpu izmantošanai nākotnē, t.sk. apzinot iespēju attīstīt sadarbību ar citviet pastāvošajām alternatīvajām skolām;
• Veikt un organizēt sabiedrības, t.sk. apsaimniekotāju un īpašnieku, informēšanu un izglītošanu par alternatīvu un energoefektīvu mājokļu veidošanu;
• Apzināties un sekmēt sabiedrības izpratni par to, ka esošie resursi nav bezgalīgi un nebūs pieejami vienmēr;
• Samazināt piegādes ķēžu garumu, īpaši sabiedriskās ēdināšanas sektorā. Par demokrātijas spēcināšanu un līdzdalību:
• Pievērst būtisku uzmanību vietu identitātei, publisko pakalpojumu pieejamībai un līdzdalības iespējām pašvaldībās administratīvi teritoriālās reformas izstrādes laikā un pēc tās;
• Pilnveidot likumdošanu, lai iedzīvotāji un tos pārstāvošās nevalstiskās organizācijas varētu ne vien sniegt konsultatīvu viedokli, bet reāli varētu ietekmēt būtiskus pašvaldības lēmumus, t.sk. organizējot pašvaldību referendumus;
• Paredzēt atbalsta programmas materiālā un finanšu atbalsta pieejamībai sociālās vides uzlabošanai un kopienu attīstībai, respektējot lauku dažādību un katras vietas unikālajās vajadzības;
• Paredzēt finanšu un operacionālās darbības atbalstu kopienu līderiem un daudzveidīgām kopienu un aktīvo iedzīvotāju iniciatīvām t.sk. netradicionālām un inovatīvām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja: Mārīte Orniņa
Balvu rajona partnerības LEADER stratēģijas koordinatore
biedrības valdes priekšsēdētāja
Informācijas sagatavošanā izmantota Latvijas lauku foruma 4.Latvijas lauku kopienu parlamenta deklarācija.