Tūrisma materiālos norādīts, ka Krimulda ir ideāls bāzes punkts, jo no tās varat izvēlēties desmitiem tuvākus un tālākus maršrutus, kas sākoties tieši Krimuldā. Tuvumā ir ne vien Gaujas senleja un Turaidas pils, bet arī Gūtmaņa ala, iespēja lēkt no vagoniņa, kāpt daudzajos pakalnos un arī šļūkt no tiem lejā. Norises vieta simboliski atspoguļo arī LEADER DOMUBIEDRU, DARĪTĀJU UN PARTNERU FORUMA galveno mērķi – pārdomāt, diskutēt un varbūt pat pieņemt lēmumus par tālāko darbu LEADER un SVVA īstenošanai Latvijā, kalpojot kā bāzes punkts tālākiem procesiem.

  6. un 7.decembrī VRG aktīvisti arī no biedrības "Balvu rajona partnerība" piedalīsies Ziemas Forumā Krimuldā.

  Tēmas, kurās ieskatīsimies: LEADER izmaiņas un attīstība 27 gadu laikā Latvijā un Eiropā - Sabiedrības virzīta vietējā attīstība Latvijā šodien – šajā plānošanas periodā sasniegtie rezultāti, projektu tematika - Efektīvas vietējās attīstības virzība un multifondu pieeja citās Eiropas Savienības valstīs - Vietējo rīcības grupu pieredzes stāsti – apvienošanās, tansformācija, multifondi .

 KAS MŪS SAGAIDA PĒC 2020. GADA? KĀDI NOZĪMĪGI LĒMUMI JĀPIEŅEM JAU ŠODIEN? Individuālas iesaistītās puses – vietējās rīcības grupa – nacionāls līmenis – Eiropas Savienība
Notiks divas paralēlas darba sesijas: 
A. VRG padomes locekļiem (lēmējvarai) ZIŅOJUMI UN DISKUSIJA - KĀDAS IR LĒMĒJVARAS NOZĪME UN LOMA LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANĀ? - Daudzveidīga pieeja un VRG lēmējvaras struktūra – dažāda pieredze no VRG padomes locekļiem - Lēmējvaras nozīmība LEADER septiņu pamatprincipu iedzīvināšanā .

B. VRG izpildvarai (administratīvajiem vadītājiem, koordinatoriem u.c.) ZIŅOJUMI UN DARBA GRUPAS AR PRAKTISKO PIEREDZI – KĀPĒC CITUR ZĀLE ZAĻĀKA? - Administratīvais darbs – EPSi neizzinātās iespējas, pus-automatizēti dokumentu paraugi, efektīva lietvedība - Ārējā komunikācija – sociālie tīkli, iedzīvotāju un projektu īstenotāju iesaiste un aktivizēšana - Iekšējā komunikācija – komandas veidošana, darbs ar biedriem un padomi, līderība, brīvprātīgo piesaiste 
Notiks PARALĒLĀS DARBA SESIJAS  - VAI RĪTDIEN RĪKOTIES TĀPAT KĀ VAKAR?  KOMANDAS DARBS PARTNERĪBĀS KĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS DZINĒJSPĒKS. 

 PIEKTDIENA, 7. decembris  
    Katrā no šīs dienas tematiskajiem blokiem līdztekus ekspertu ziņojumiem tiks iekļauti trīs aspekti:  (1) viedoklis vai dati par līdz šim īstenoto un pašreizējo LEADER/SVVA,  (2) priekšlikumi vai skatījums par nākotni – SVVA pēc 2020. gada, (3) viedokļu apmaiņa ar dalībniekiem (individuāla viedokļa izteikšana, balsojumi, diskusijas grupās, viena vārda reakcijas, sajūtu pozu atbildes u.c.) jautājumi un atbildes, sekmējot tūlītēju atgriezenisko saiti, diskusiju un tālāko rīcību identificēšanu. 
Foruma moderatori – Valdis Kudiņš, biedrības  „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis un Anita Seļicka, biedrības  „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore.
  
9.30 – 10.30 LEADER UN LAUKU ATTĪSTĪBA KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKĀ PĒC 2020. GADA
 Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore 
PLĀNOTAIS SVVA ATBALSTS NO ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA
 Edīte Kubuliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
 10.30 – 11.15  PLAUKSTOŠI LAUKU APVIDI - KĀ TO SASNIEGT?, T.SK. LEADER APTAUJAS REZULTĀTI   Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs
11.15 – 12.00 VIETĒJĀ LĪMEŅA PĀRVALDĪBAS SASAISTE, PAPILDINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA
 Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta vadītāja vietniece, Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja
12.00 – 13.00   LEADER atbalstu saņēmušo amatnieku un mājražotāju produkcijas izstāde
13.00 – 13.50  SADARBĪBA VIETĒJĀ LĪMENĪ UN SASKAŅOTS ATBALSTS VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM    Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos
13.50 – 14.40 KOPSAVILKUMS PAR LEADER/SVVA PIEEJAS NOVĒRTĒJUMU PAR IEGULDĪJUMU LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020. GADAM UN RĪCĪBAS PROGRAMMAS ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.-2020. GADAM MĒRĶU SASNIEGŠANĀ UN VIETĒJĀ ATTĪSTĪBĀ  Elita Benga, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece  
15.00 – 16.00  CEĻĀ UZ IDEĀLO SABIEDRĪBAS VIRZĪTO VIETĒJO ATTĪSTĪBU

 

 

Dziesma te svinīgi šalc,
Un tāds kā svētums visapkārt stīdz.
Un zieds ir tik balts,
Ka pavisam bail nest līdz.
Nolieku to vārtu staba galā
Un dzirdu balsi, kad projām eju:
„Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.”
(I. Ziedonis.)

 

 

 
     Biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF) komanda un aicina tieši Tevi būt modram, turēt acis un ausis vaļā, lai uzzinātu lauku iedzīvotājiem svarīgu informāciju. Mēs ticam, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties!  Aicinām izlasīt  metodisko materiālu, kas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem.
 Metodiskais materiāls pieejams lasīšanai šeit e-grāmatas formātā - https://goo.gl/AQ2H3B
Galvenais iemesls, kāpēc mēs uzrunājam Tevi šoreiz ir 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments!
 4. LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.
 
Par pieteikšanos 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentam un citām aktualitātēm, sekojiet līdzi informācijai mūsu 
Facebook lapā - https://www.facebook.com/laukuforums/   vai mājas lapā - http://www.laukuforums.lv/ 
Lai priecīgi un līksmi šajā simtgades gadā! Visu to labāko vēlot, 
Biedrības "Latvijas Lauku forums" komanda
Latvijas Lauku forums,
LLF biroja tel. 28855427

 

 

   

      No šī gada 22.oktobra līdz 26.oktobrim Smiltenē, projekta ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros, kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu notika kārtējā aktivitāte.
     Ziemeļlatgales Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novada daiļās pārstāves, mākslinieces piedalījās un deva milzīgu ieguldījumu lielformāta mākslas darbu tapšanā. Tapa fluricējošas, 3D gleznas, kas nākošā gada pavasarī atceļos uz Ziemeļlatgali un pēc tam tiks izstādītas Smiltenes novadā kā vides objekti.
    Paldies Lībai Ločmelei, Inai Bankovai, Dinai Babānei, Antai Zeltiņai, Dacei Loginai, Līgai Ikstenai , Inesei Matisānei par izturību, radošumu, prieku, sirsnību, kas izstaroja no katra dalībnieka sirds darbojoties pie šo mākslas darbu radīšanas.
Kā arī paldies Mairai Kuprišai par izturību un radošumu šīs nometnes veiksmīgai norisei.
Paldies pedagoģēm Larisai Bernei un Ivetai Useniecei par pacietību, motivēšanu, atbalstu un padomu darbā pie brīnišķīgajiem mākslas darbiem.

Foto: Tatjana Vinogradova

Aktivitātes fotogrāfijas var skatīties šeit:

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940239456278585

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1940253876277143

 

 

 

   

     2018.gada 5.oktobrī  Balvu Sakrālās Kultūras centrā notika izstādes  „Pieskāriens mākslai”  atklāšanas pasākums un tikšanās ar māksliniekiem. Izstāde tapusi ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu.

    Izstādes ”Pieskāriens mākslai” atklāšanas pasākumā  klātesošos uzrunāja Abulas lauku partnerības valdes priekššēdētāja Svetlana Rozīte, Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Liene Pomere un Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure.

    Sadarbības projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt jaunos festivālus visos partneru reģionos.  Radīt izpratni par rokdarbiem, mūsdienu tradicionālo tautas mākslu un vides mākslu, lai uzlabotu rokdarbu un amatnieku produktu tirdzniecības veicināšanu. Attīstīt vispārējās zināšanas par mākslas formām un paplašināt atpazīstamību projektā iesaistīto reģionu māksliniekus-amatierus, lai radītu jaunu sadarbību ar vietējiem un starptautiskajiem māksliniekiem un amatniekiem. Abulas, Balvu un Somijas lauku partnerības teritorijā  organizēto mākslas nometņu mērķis ir sadarboties vietējās teritorijas iedzīvotājiem: māksliniekiem-amatieriem, amatniekiem, rokdarbniekiem, lai kopīgi iepazītu kultūru, padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm.  Šo nometņu mērķis ir pilnveidot profesionālās gleznošanas iemaņas, gūt priekšskatu par radīto darbu menedžmentu un gala rezultātā katrā teritorijā izveidotu mākslas izstādi.

     Organizētajās nometnēs gan Smiltenē, gan Balvos, gan Somijā projekta  dalībnieki piedalīsies radošajās darbnīcās. Katrā sadarbības projekta teritorijā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā projekta dalībnieki pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas, gleznos dažādu veidu stilus, diskutēs ar gleznotājiem utt. Nometnes laikā ar projekta dalībniekiem strādās lektori, skolotāji un docētāji. Projekta galvenā nepieciešamība gan Latvijas, gan Somijas VRG teritorijas vietējiem iedzīvotājiem ir „izcelt gaismā„ tos māksliniekus, kuriem nepietiek personīgo  līdzekļu, lai rīkotu izstādi, māksliniekiem-amatieriem dot iespēju kļūt atpazīstamiem ne tikai vietējā teritorijā, bet arī ES. Projekta ietvaros sabiedrībai tiks atklāti jauni mākslinieki un talanti, popularizēti dažādi mākslas darbi  dažādu kultūras festivālu ietvaros, kā arī būs iespēja  apgūt mākslas, amatieru, rokdarbu tirdzniecības menedžmentu.

     Projekta aktivitātē tika aicināti piedalīties Ziemeļlatgales iedzīvotāji, aptverot Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus – kādreizējo Balvu rajona teritoriju. Dalību projekta aktivitātē pieteica 19 dalībnieki, no kuriem Balvu novadu pārstāv 9 mākslinieki, Baltinavas novadu – 3 mākslinieki, Rugāju novadu – 2 mākslinieki, Viļakas novadu – 5 mākslinieki.

    Gribam  teikt PALDIES katram no māksliniekiem :  Agnesei Bleiderei par ieinteresētību un radošu izpausmi, parādot lelli „Matrjoška” citā skatījumā – apgleznojot ar Merlinas Monro tēlu. Inai Bankovai par vērtībām, par gleznās parādīto ģimenes mantojumu. Dinai Babānei par krāsu košumu ziedu gleznās. Līgai Podkovirinai par ieinteresētību, lai gūtu pieredzi, ko tālāk nodot mākslas skolas audzēkņiem. Dacei Loginai par sapņu lidojumiem, par to, kā viņa pati teica: „Projekts ir lieliska iespēja, kas ļaus pašam radoši izpausties, jo ikdienas darbā tiek daudz ieguldīts mācot mākslu mākslas skolas bērniem”. Raivim Nikolajevam un Ingai Greiškānei par mākslas pasaules skatījumu ar fotogrāfiju palīdzību.  Inesei Matisānei par to, ka savu gleznošanas hobiju varēs pilnveidot un atsākt gleznot. Ilonai Čakānei par ieinteresētību un vēlmi parādīt savu radošo veikumu, kas top gan pašmācības ceļā, gan dažādos kursos pie profesionāliem māksliniekiem. Baltinavas jaunietēm Megijai Bukšai un Egijai Ločmelei par uzdrīkstēšanos un vēlmi gūt jaunu pieredzi, sadarbību. Ingai Trupovniecei par interesantu radošo izpausmi – gleznas, kur friziera  rokās šķēres ne matus griež, bet merino vilnu, kas ar  krāsu toņu bagātību pārtop  mākslas darbiņos. Mārai Šaicānei par vēlmi radoši līdzdarboties. Lībai Ločmelei par savu radošo pienesumu Viļakas novadam, uzsākot keramikas darbnīcas izveidi un izstādē parādot netradicionālās keramikas tehnikas mākslas darbu. Diānai Rēvaldei par izsmalcinātu galvas rotu pērlīšu pinumā. Lienei Pipurei par to, ka projekta aktivitātes ļaus izrauties no ikdienas, iespēja pabūt radošā sabiedrībā.  Līgai Ikstenai par vēlmi sadarboties un gūt pieredzi, ko turpmāk varēs nodot saviem audzēkņiem. Zanei Krivišai par uzdrīkstēšanos parādīt savu radošo veikumu. Antai Zeltiņai par savdabīgo krāsu pašizteikšanās veidu.

Projekta  koordinatori saka lielu paldies Anitai Kairišai par palīdzību projekta dalībnieku atlases procesā un izstādes noformēšanā.

Izstāde „Pieskāriens mākslai „ skatāma  Balvu Sakrālās Kultūras centrā no 2018.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 31.oktobrim. Laipni aicināti!

Biedrības „Balvu rajona partnerība” administratīvās vadītājas asistente, „Handicraft Festival-Transnational cooperation project”  koordinatore

Ieva Leišavniece

Foto: T.Vinogradova

Pasākuma fotogrāfijas skatīt: https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1930779450557919