Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Projekta iesniegumu pieņemšana no 2017.gada 28.augusta līdz 2017. gada 28.septembrim.

Sludinājuma kopsumma: 88 426,16 EUR


Rīcībā .2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – summa:  57 637,93 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam - 10 000,00 EUR.


Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – summa: 30 788,23 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam 5 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
1) Biedrībā „Balvu rajona partnerība” Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā.
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Apmācību semināri potenciālajiem LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem

Norises vieta un laiks:

Rugāju novads - 21.augustā, plkst. 13.00 – 15.00, Rugāju tautas nama mazajā zālē, Kurmenes ielā 87

Baltinavas novads – 22.augustā, plkst. 10.00 - 13.00, Baltinavas novada domē, Kārsavas ielā 16

Viļakas novads – 23.augustā, plkst.10.00 – 13.00, Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26

Balvu novads – 24.augustā, plkst. 10.00 – 13.00, Balvu Novada muzejā, Brīvības ielā 46

Semināru mērķis : informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādātajai SVVA stratēģijai.

Sīkāka informācija, projekta pieteikuma veidlapas paraugs, stratēģija un citi iesniedzamie dokumenti un materiāli - skatīt pielikumos.