20.03.2019. biedru kopsapulce ievēlēja valdi 9 locekļu sastāvā. 

26.03.2019. VRG valde ievēlēja valdes priekšsēdētāju un izpilddirektori.

 

Izpilddirektore - Ilze Daukste

Valdes priekšsēdētāja - Mārīte Orniņa (valdē pārstāv nevalstiskās organizācijas/ lauku sievietes )

Uzņēmējdarbības intereses  – Larisa Berne un  Ivars Saide

Lauku sievietes /  NVO  intereses - Velga Vīcupa

Jauniešu intereses – Lauris Krēmers

Baltinavas novads - Sarmīte Tabore

Balvu novads – Olga Siņica

Rugāju novads – Daina Tutiņa

Viļakas novads – Zigrīda Vancāne

APSVEICAM JAUNO VALDI UN IZPILDDIREKTORI!

VĒLAM VEIKSMI UN IZDOŠANOS - KOPĪGI STRĀDĀJOT  ZIEMEĻLATGALES IZAUGSMEI!


Fotogrāfija no valdes sēdes Balvos 26.03.2019.

Teksts un foto:Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure