Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


Kopā 5.kārtā iesniegti 32 projekti:
Rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 12 projekti.
Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 10 projekti.
Rīcība 2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana [Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes], iesniegti 10 projekti.


5.kārtā piešķirtais finansējums ir 240 000.00 EUR:
R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – 120 000,00 EUR.
R. 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – 80 000.00 EUR.
R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana – 40 000.00 EUR.


5.kārtā kopā pieprasītais publiskais finansējums: 388 244.33 EUR.


Pieprasītais finansējums pārsniedz piešķirto finansējumu par 148 244.33 EUR.


Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.