Projekta pieteikumus EPS sniedzam laicīgi!

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

Stratēģija

Rīcības plāns

5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

Sludinājums

Vairāk informācija:

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi

 http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi/670-19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-2