2012.gadā tika nodibināta biedrība “Nāc un Tusē”, kuras mērķi ir kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana telpās un ārā; skaņu un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstība un popularizēšana iedzīvotāju vidū; kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskais nodrošinājums; veicināt sabiedrības ieinteresētību un izpratni par kultūras vērtībām; iesaistīt iedzīvotājus personības pilnveidošanas un izglītošanas nodarbībās, kas veicinātu arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu, iesaistot viņus radošā talanta veidošanas un attīstības procesā.

Realizējot projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000002 „Aparatūras iegāde Biedrībai „Nāc un Tusē””, biedrība iegādājas skaņu aparatūru, kas veicinās Biedrības mērķu sasniegšanu. Skaņu aparatūras komplekts jau ticis izmantots tādos pasākumos kā Ielīgošanas pasākums Balvu estrādē, Balvu pilsētas svētki, Balvu novada svētki u.c. Realizējot projektu tika arī radītas divas jaunas nepilna laika darba vietas skaņu un gaismu aparatūras tehniķiem.

 

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” attiecināmajā vietējās rīcības grupas ”Balvu rajona partnerība” noteiktajā 2.rīcībā „Uzņēmējdarbības dažādošana”.

Projekta kopējas izmaksas sastādīja EUR 19 289.97, 60% EUR 11 573.64 no kopējā finansējuma tika segti no ELFLA, bet atlikušo finansējuma daļu sedza biedrība „Nāc un Tusē”.

DSC01712
Informāciju sagatavoja biedrības “Nāc un Tusē” valdes loceklis, projekta vadītājs Gints Grīslis, Mob.t. 26419792